Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959)

Dz.U.15..959
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz.U. z dnia 8 lipca 2015 r.)

Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły dla dzieci i młodzieży oraz słuchacza szkoły dla dorosłych.
§ 3.
Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony sprawdzian, egzamin gimnazjalny lub egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony sprawdzian, egzamin gimnazjalny lub egzamin maturalny, zgłosić szkołę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, 357 i 855).
§ 4.
Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7 ustawy, jest wydawana na wniosek:
1)
nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub
2)
rodziców albo pełnoletniego ucznia.
§ 5.
1.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego opracowuje się i ogłasza nowe informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny albo egzamin maturalny.
2.
Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego, obowiązują dotychczas ogłoszone informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy.
§ 6.
Komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny;
2)
materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny;
3)
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny;
4)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny.
§ 7.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny.
§ 8.
1.
Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego mogą być:
1)
delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego.
Rozdział 2
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny
§ 9.
1.
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian albo egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
2.
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
3.
W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w terminie późniejszym.
§ 10.
1.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
2.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
§ 11.
1.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
2.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w § 12, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia, o których mowa w § 12 pkt 1.
§ 12.
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których mowa w art. 44zy ust. 1 i 2 ustawy, sporządza wykaz uczniów przystępujących do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian albo egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera:
1)
dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;
2)
informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do części drugiej sprawdzianu albo części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, wraz ze wskazaniem uczniów:
a)
którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 6 ustawy,
b)
którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3 ustawy;
3)
informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy;
4)
informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 i ust. 7 pkt 1 ustawy,
b)
warunków przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy.
§ 13.
Jeżeli informacja, o której mowa w art. 44zy ust. 2 ustawy, została złożona po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, o którym mowa w § 12, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:
1)
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy;
2)
rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3 ustawy;
3)
rezygnacji z przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 2 ustawy.
§ 14.
1.
Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
2.
Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
3.
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
1)
podstawowym - obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0;
2)
rozszerzonym - obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.
§ 15.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany sprawdzian albo egzamin gimnazjalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
§ 16.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, w szczególności nadzoruje:
1)
przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
3.
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie albo egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§ 17.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej.
2.
Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej.
3.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany sprawdzian albo egzamin gimnazjalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
innej szkole lub w placówce.
4.
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
5.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
6.
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
7.
W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
1)
w części pierwszej i części drugiej - nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
2)
w części trzeciej - nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
8.
Jeżeli do części pierwszej egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie lub części drugiej tego egzaminu przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym albo części trzeciej egzaminu gimnazjalnego przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
§ 18.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.
4.
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
§ 19.
1.
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w § 26 ust. 3.
3.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
4.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
5.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
6.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
7.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 2.
8.
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
9.
Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w ust. 8, w arkuszu egzaminacyjnym.
§ 20.
1.
Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
1)
część pierwsza - 80 minut;
2)
część druga - 45 minut.
2.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
3.
Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego - humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
1)
języka polskiego - trwa 90 minut;
2)
historii i wiedzy o społeczeństwie - trwa 60 minut.
4.
Część druga egzaminu gimnazjalnego - matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
1)
matematyki - trwa 90 minut;
2)
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii - trwa 60 minut.
5.
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia tego egzaminu na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
6.
Do czasu trwania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
§ 21.
1.
Każda część sprawdzianu i każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczynają się o godzinie określonej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy. Czas trwania danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
2.
W czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego:
1)
stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku;
2)
na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
3.
W czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4.
W czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
5.
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 22.
W czasie trwania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, oraz obserwatorzy, o których mowa w § 8.
§ 23.
1.
Po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
2.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 26 ust. 3.
§ 24.
1.
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
§ 25.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy, uprawniającym do zwolnienia z odpowiedniej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.
2.
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z odpowiedniej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu, wpisuje się "100% punktów" oraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona".
§ 26.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1)
wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
numer sali egzaminacyjnej,
c)

dane uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 12, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:

- którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,

- którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 2 ustawy,

- którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wraz z przyczyną unieważnienia,

- którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,

- którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy; 

2)
protokół przebiegu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej. W protokole zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 12,
c)
liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
d)
liczbę uczniów, którzy przystąpili do części pierwszej sprawdzianu lub części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 2 ustawy,
e)
liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wraz z przyczyną unieważnienia,
f)
liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,
g)
liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy,
h)
liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 19 ust. 7, wraz z ich czytelnymi podpisami,
i)
godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,
j)
skład zespołu nadzorującego,
k)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
l)
uwagi o przebiegu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu danej części sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 12;
3)
liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
4)
liczbę uczniów, którzy przystąpili do części pierwszej sprawdzianu lub części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 2 ustawy;
5)
liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;
6)
liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
7)
liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy;
8)
liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 19 ust. 7;
9)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach egzaminacyjnych w czasie trwania danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
10)
informację o zawieszeniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz podjętych działaniach, o których mowa w § 19 ust. 2;
11)
uwagi o przebiegu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
12)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4.
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
5.
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 23 ust. 2;
2)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy.
§ 27.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4 ustawy:
1)
uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych uczniów;
2)
kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przeprowadza szkolenia egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych uczniów;
3)
organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów;
4)
sporządza protokół sprawdzania prac egzaminacyjnych, który zawiera w szczególności:
a)
oznaczenie odpowiedniej części sprawdzianu albo danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
b)
imiona i nazwiska egzaminatorów,
c)
liczbę stwierdzonych przypadków, o których mowa w art. 44zzw ust. 1 ustawy, wraz z podaniem numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia, którego to dotyczy,
d)
liczbę prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez poszczególnych egzaminatorów.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podpisują przewodniczący zespołu egzaminatorów oraz egzaminatorzy wchodzący w skład tego zespołu.
§ 28.
1.
Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w § 26 ust. 5 pkt 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2.
Protokoły zbiorcze, o których mowa w § 26 ust. 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§ 29.
Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji zadań oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Rozdział 3
Egzamin maturalny
§ 30.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:
1)
w części ustnej z:
a)
języka mniejszości etnicznej,
b)
języka mniejszości narodowej,
c)
języka obcego nowożytnego,
d)
języka regionalnego;
2)
w części pisemnej z:
a)
biologii,
b)
chemii,
c)
filozofii,
d)
fizyki,
e)
geografii,
f)
historii,
g)
historii muzyki,
h)
historii sztuki,
i)
informatyki,
j)
języka łacińskiego i kultury antycznej,
k)
języka mniejszości etnicznej,
l)
języka mniejszości narodowej,
m)
języka obcego nowożytnego,
n)
języka polskiego,
o)
języka regionalnego,
p)
matematyki,
q)
wiedzy o społeczeństwie.
§ 31.
Do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego absolwent może przystąpić z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
§ 32.
1.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy, zwana dalej "deklaracją", zawiera:
1)
dane osobowe zdającego, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
2)
informacje dotyczące:
a)
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe,
b)
poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego,
c)
systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki,
d)
języka, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 1 ustawy,
e)
przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3 ustawy.
2.
Deklaracja zawiera także:
1)
oświadczenie zdającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), w celu przystąpienia do egzaminu maturalnego;
2)
oświadczenie zdającego o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu udostępnienia przez okręgową komisję egzaminacyjną wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
§ 33.
1.
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
2.
Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
3.
Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 2, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.
4.
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza:
1)
świadectwo ukończenia szkoły, z tym że absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, zamiast świadectwa ukończenia szkoły dołącza świadectwo dojrzałości;
2)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
5.
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji osoba ta dołącza świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
6.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której przystąpi do egzaminu maturalnego, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.
7.
Osoba:
1)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,
2)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy,
3)
której wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy,
4)
która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.
-
składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
8.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta i osobę, o których mowa w ust. 4-7, o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym absolwent lub osoba, o których mowa w ust. 4-7, zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
§ 34.
1.
Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 i 2.
2.
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3.
Dyrektor szkoły przekazuje niezwłocznie wniosek, o którym mowa w ust. 2, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
5.
Absolwent lub osoba, o których mowa w § 33 ust. 4-7, przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
§ 35.
1.
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta lub osoby, o której mowa w § 33 ust. 5-7, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
2.
Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
1)
dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożyli deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego;
2)
absolwent lub osoba, o których mowa w § 33 ust. 4-7, wraz z deklaracją.
3.
W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w terminie późniejszym.
§ 36.
1.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla:
1)
absolwentów innej szkoły lub szkół - w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego w szkole, którą absolwent ukończył, lub w przypadku przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;
2)
absolwentów lub osób, o których mowa w § 33 ust. 4-7 i § 34 ust. 2.
2.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego lub jego części dla absolwentów danej szkoły lub szkół w miejscu niebędącym siedzibą szkoły.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powołuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu.
§ 37.
1.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
2.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się wraz z deklaracją.
4.
W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
§ 38.
1.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 10 lutego roku szkolnego, w którym absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, a w przypadku absolwenta i osoby, o których mowa w § 33 ust. 4-7, nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym ten absolwent lub osoba przystępuje do egzaminu maturalnego.
2.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w § 39 ust. 1, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego absolwenta i przekazuje dane osobowe tego absolwenta, o których mowa § 32 ust. 1 pkt 1.
§ 39.
1.
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Wykaz zawiera:
1)
dane osobowe uczniów lub absolwentów i informacje, o których mowa w § 32 ust. 1;
2)
informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 ustawy,
b)
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa art. 44zzr ust. 5 ustawy.
2.
Dyrektor szkoły, na wniosek dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sporządza, na podstawie wstępnych deklaracji, informację o liczbie uczniów lub absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach, i przesyła ją w postaci elektronicznej dyrektorowi tej komisji.
§ 40.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
§ 41.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu maturalnego, w szczególności nadzoruje:
1)
przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
powołuje zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
4.
Jeżeli przewodniczący zespołu przedmiotowego lub członek tego zespołu albo przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub członka tego zespołu albo innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§ 42.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu.
2.
Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej. W takim przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, i sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu.
3.
Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
5.
W przypadku stwierdzenia:
1)
naruszenia przesyłki, o której mowa w ust. 1,
2)
nieprawidłowości w materiałach egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2,
3)
niekompletności materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2
-
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu powiadamia o tym niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
§ 43.
1.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
2.
Zadaniem zespołu przedmiotowego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego.
3.
W skład zespołu przedmiotowego wchodzi:
1)
nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy - jako przewodniczący;
2)
drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego - jako członek.
4.
Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
5.
W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia edukacyjne ze zdającym.
6.
Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego.
7.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
§ 44.
1.
Zadania egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji są przekazywane przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego.
2.
Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co najmniej 100, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.
3.
Zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji są przekazywane przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego.
4.
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkole przystępuje łącznie:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego oraz liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do tego egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego oraz liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego wynosi 50.
§ 45.
Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 41 ust. 2 pkt 2, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§ 46.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
2.
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.
3.
Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:
1)
wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego zadania; wypowiedź trwa około 10 minut;
2)
rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi; rozmowa trwa około 5 minut.
§ 47.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.
2.
Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z 3 zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.
3.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
4.
Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.
§ 48.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.
2.
Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z 2 zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.
3.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
4.
Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.
§ 49.
1.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
2.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden zdający.
3.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
4.
Część ustna egzaminu maturalnego może być przeprowadzona z wykorzystaniem komputera, na którym zdający ma dostęp odpowiednio do wylosowanego zadania egzaminacyjnego lub wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych.
5.
Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 50.
1.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy, o których mowa w § 8.
2.
W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu przedmiotowego.
§ 51.
Po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danym dniu, przewodniczący zespołu przedmiotowego informuje zdających o liczbie przyznanych im punktów.
§ 52.
1.
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa tę część egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§ 53.
1.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W protokole zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
informację o korzystaniu przez zdającego z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 ustawy;
4)
numer wylosowanego zadania egzaminacyjnego - w przypadku części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego;
5)
numer wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych - w przypadku części ustnej z języka obcego nowożytnego;
6)
przyznaną liczbę punktów;
7)
datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia części ustnej;
8)
skład zespołu przedmiotowego;
9)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
10)
informację o unieważnieniu części ustnej wraz z przyczyną unieważnienia;
11)
uwagi o przebiegu części ustnej.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
3)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
4)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 ustawy;
5)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
6)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
7)
uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
8)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4.
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
5.
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)

dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 39 ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

- którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

- którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

- którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,

- którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 ustawy,

- którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,

c)
liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
2)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy.
§ 54.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.
2.
Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego.
3.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
innej szkole lub w placówce.
4.
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli.
5.
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 zdających.
6.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
7.
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
8.
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca zdających.
9.
Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
§ 55.
1.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w § 70 ust. 3.
3.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego z informatyki, o której mowa w § 64 ust. 2.
4.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
5.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
6.
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
7.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w protokole, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 2.
8.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
9.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w ust. 8, w arkuszu egzaminacyjnym.
§ 56.
1.
Część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy. Czas trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
stoliki, przy których pracują zdający, są ustawione w jednym kierunku;
2)
na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
3.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
5.
Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 57.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 170 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego trwa 180 minut.
2.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§ 58.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 170 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego trwa 180 minut.
2.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§ 59.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 120 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut;
3)
przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut.
2.
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
3.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§ 60.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 170 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego trwa 180 minut.
2.
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 ustawy, zdający ma 80 minut.
§ 61.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut.
2.
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 3 ustawy, zdający ma 80 minut.
§ 62.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej trwa 180 minut.
2.
W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§ 63.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego trwa 180 minut.
2.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika językowego właściwego dla zdawanego języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§ 64.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki trwa 210 minut.
2.
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki składa się z dwóch części:
1)
w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;
2)
w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.
3.
W czasie trwania części drugiej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
4.
System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.
5.
W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
§ 65.
1.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, oraz obserwatorzy, o których mowa w § 8.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.
§ 66.
1.
Po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz po zakończeniu części pierwszej i po zakończeniu części drugiej egzaminu maturalnego z informatyki, o których mowa w § 64 ust. 2, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
2.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 70 ust. 3.
§ 67.
1.
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§ 68.
1.
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
1)
w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy;
2)
w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
2.
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 41 ust. 2 pkt 2, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§ 69.
1.
Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym, o którym mowa w art. 44zzm ust. 3 ustawy, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2.
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do dnia 10 sierpnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
§ 70.
1.
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1)
wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
numer sali egzaminacyjnej,
c)

dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 39 ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

- którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

- którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,

- którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,

- którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy; 

2)
protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej. W protokole zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej,
c)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej,
d)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, wraz z przyczyną unieważnienia,
e)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,
f)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
g)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 55 ust. 7, wraz z ich czytelnymi podpisami,
h)
godzinę rozpoczęcia pracy zdających,
i)
skład zespołu nadzorującego,
j)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
k)
uwagi o przebiegu części pisemnej.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej;
3)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej;
4)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, oraz ich imiona i nazwiska;
5)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
6)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy;
7)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 55 ust. 7;
8)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
9)
informację o zawieszeniu części pisemnej oraz podjętych działaniach, o których mowa w § 55 ust. 2;
10)
uwagi o przebiegu części pisemnej;
11)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4.
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
5.
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 66 ust. 2;
2)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy.
§ 71.
Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego oraz przedmiotu dodatkowego odnotowuje się na świadectwie dojrzałości, a w przypadku języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie dwujęzycznym - wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu maturalnego.
§ 72.
1.
Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego oraz przedmiotu dodatkowego odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu tego egzaminu.
2.
Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w części pierwszej i w części drugiej, o których mowa w § 64 ust. 2.
3.
Wyniki uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3 ustawy, odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
§ 73.
1.
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, jednak nie później niż do dnia:
1)
5 lipca roku szkolnego, w którym przeprowadzony był egzamin maturalny - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym;
2)
20 września roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym przeprowadzony był egzamin maturalny - dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
2.
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
§ 74.
W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego odpowiednio z:
1)
przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej - 100% punktów w tej części;
2)
przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie podstawowym;
3)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej - 100% punktów w tej części;
4)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym - 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym;
5)
przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;
6)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji.
§ 75.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4 ustawy:
1)
uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych zdających;
2)
kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przeprowadza szkolenia egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych zdających;
3)
organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów;
4)
sporządza protokół sprawdzania prac egzaminacyjnych, który zawiera w szczególności:
a)
nazwę przedmiotu i poziom egzaminu maturalnego,
b)
imiona i nazwiska egzaminatorów,
c)
liczbę stwierdzonych przypadków, o których mowa w art. 44zzw ust. 1 ustawy, wraz z podaniem numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zdającego, którego to dotyczy,
d)
liczbę prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez poszczególnych egzaminatorów.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podpisują przewodniczący zespołu egzaminatorów oraz egzaminatorzy wchodzący w skład tego zespołu.
§ 76.
Protokoły indywidualne części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w § 53 ust. 1, przechowuje szkoła przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§ 77.
1.
Prace egzaminacyjne absolwentów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy, o których mowa w § 53 ust. 5 pkt 1 i § 70 ust. 1 pkt 1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w § 53 ust. 5 pkt 2 i § 70 ust. 5 pkt 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2.
Protokoły zbiorcze, o których mowa w § 53 ust. 3 i § 70 ust. 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§ 78.
1.
Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy, wynosi 50 zł.
2.
Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3.
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 44zzq ust. 4 ustawy, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
§ 79.
Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 80.
Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydane na podstawie § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy.
§ 81.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel