Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1520)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..1657
2018-01-01 Dz.U.17..1657 § 1
2020-08-14 Dz.U.20..1385 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..1520
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
1)
punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
2)
zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
§ 2.
Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest:
1)
uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5;
2)
wyposażenie lokalu, o którym mowa w pkt 1, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: kondygnacji nadziemnej, kategorii zagrożenia ludzi, strefie pożarowej, przejściu ewakuacyjnym, drodze ewakuacyjnej, klasie odporności ogniowej, palności wyrobów (materiałów) budowlanych oraz elementach budynku nierozprzestrzeniających ognia - należy przez to rozumieć odpowiednio kondygnację nadziemną, kategorię zagrożenia ludzi, strefę pożarową, przejście ewakuacyjne, drogę ewakuacyjną, klasę odporności ogniowej, palność wyrobów (materiałów) budowlanych oraz elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 4.
1.
Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169).
2.
Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1, jeżeli:
1)
lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
2)
lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia punktu lub zespołu;
3)
lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;
4)
lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, które prowadzą na zewnątrz budynku, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;
5)
przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:
a)
20 m lub
b)
40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;
6)
lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal;
7)
elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:
a)
stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,
b)
okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
8)
strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, jest strefą pożarową określaną jako ZL, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zlokalizowaną w obiekcie innym niż tymczasowy obiekt budowlany;
9)
w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
10)
w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal i te drogi się znajdują, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;
11)
drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.
§ 5.
Lokal wymieniony w § 4 ust. 1 lub ust. 2, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, spełnia następujące warunki:
1)
powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a)
powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b)
powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;
2)
wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3)
jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
4)
w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
5)
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
6)
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
7)
posiada co najmniej jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne, wyposażone w miskę ustępową oraz w urządzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone do mycia z ciepłą i zimą wodą, w szczególności umywalkę i brodzik z natryskiem, w którym:
a)
jest zapewniona jedna miska ustępowa i jedna umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
b)
w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,
c)
temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35°C do 40°C,
d)
dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
e)
nie wymaga się wydzielania przedsionka,
f)
wydziela się kabiny ustępowe - w przypadku wyposażenia pomieszczenia w więcej niż jeden ustęp,
g)
jest zapewnione miejsce do higienicznego przechowywania przyborów toaletowych i ręczników dzieci,
h)
podłoga oraz ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie pomieszczenia w czystości, a ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych,
i)
dopuszcza się wysokość nie niższą niż 2,2 m w świetle pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia z oknem co najmniej w wentylację grawitacyjną, a pomieszczenia bez okien w wentylację mechaniczną wywiewną;
8)
dopuszcza się, aby pomieszczenie sanitarno-higieniczne, o którym mowa w pkt 7, było przeznaczone do wspólnego użytku chłopców i dziewczynek;
9)
jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
10)
jest zapewniona możliwość higienicznego poboru w lokalu ciepłej i zimnej wody do celów porządkowych z instalacji wodociągowej oraz odprowadzenia powstałych ścieków do instalacji kanalizacyjnej;
11)
jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej dzieci i osób wykonujących pracę w punkcie lub zespole;
12)
jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
13)
pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
14)
meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
15)
wyposażenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, posiada atesty lub certyfikaty;
16)
zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
17)
dopuszcza się wykorzystanie pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci do zabawy, nauki, leżakowania lub spożywania posiłków, przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych zapewniających realizację programu wychowania przedszkolnego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;
18)
apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe;
19)
jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje.
§ 5a.
Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w § 5 pkt 6, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
§ 5b.
1.
Organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci związane z utrudnieniem w:
1)
dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub
2)
organizacji zajęć w punkcie lub zespole
-
w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
2.
Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1)
temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;
2)
wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż wymienione w ust. 3, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
3.
Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
4.
Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
5.
O zawieszeniu zajęć, o których mowa w ust. 1–3, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 6.
1.
Organ prowadzący punkt lub zespół ustala jego organizację, określając w szczególności:
1)
nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia;
2)
cele i zadania punktu lub zespołu wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3)
dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki, a w przypadku publicznego punktu lub zespołu również dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
4)
dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia - w przypadku zespołu;
5)
prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2;
6)
warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo;
7)
sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w punkcie lub zespole;
8)
warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
9)
warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w pkt 3;
10)
terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;
11)
zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych z:
a)
współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie lub zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b)
zachowaniem właściwej jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
c)
prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d)
przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e)
przeprowadzeniem, na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, zgodnie z lit. d,
f)
współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;
12)
przyjmowania dzieci na zajęcia tego punktu lub zespołu - w przypadku niepublicznego punktu lub zespołu innego niż punkt lub zespół, o którym mowa w ust. 2.
2.
Skreślenie dziecka z listy wychowanków, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym punkcie lub zespole lub niepublicznym punkcie lub zespole, o którym mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
§ 7.
1.
Wychowaniem przedszkolnym w punkcie lub zespole obejmuje się nie więcej niż 25 dzieci.
2.
Zajęcia w punkcie lub zespole są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
§ 8.
Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
1)
w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;
2)
w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;
3)
w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin;
4)
w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.
§ 9.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole realizuje program wychowania przedszkolnego.
§ 10.
W zajęciach prowadzonych w punkcie lub zespole mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców.
§ 11.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole współpracuje z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez:
1)
korzystanie z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2)
prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
§ 12.
1.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole są obowiązani posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173).
2.
Wymóg określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 10, uczestniczących w zajęciach prowadzonych w punkcie lub zespole.
§ 13.
1.
Przebieg działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie lub zespole w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć punktu lub zespołu.
2.
W dzienniku zajęć punktu lub zespołu wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu lub zespołu.
3.
Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć punktu lub zespołu przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w danym dniu.
§ 14.
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne punkty i zespoły, założone i funkcjonujące przed dniem 1 września 2017 r., dostosują działalność tych punktów i zespołów do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel