Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1624)

Dz.U.19..1624
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2019 r.)

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Nazwa publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej "szkołą", zawiera:
1)
określenie typu szkoły;
2)
imię szkoły, jeżeli imię takie nadano;
3)
nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła.
2.
Nazwa szkoły może również zawierać:
1)
określenie "publiczna" albo:
a)
określenie "państwowa" - w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo jednostkę samorządu terytorialnego, albo
b)
określenie "samorządowa" - w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
określenie organu prowadzącego szkołę - w przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
3)
ustalony przez organ prowadzący szkołę, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu;
4)
określenie "Policealne Studium" - w przypadku szkoły policealnej.
3.
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i sztandarze szkoły może być używany skrót nazwy.
4.
Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawiera nazwę zespołu.
5.
Nazwa zespołu szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia oraz zespołu ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zawierać odpowiednio określenie "Szkoła Muzyczna I i II stopnia" albo "Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia".
6.
Do nazwy zespołu szkół przepisy ust. 2 pkt 3 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
1.
Nazwa publicznej placówki artystycznej, zwanej dalej "placówką", zawiera:
1)
określenie "ognisko" wraz z określeniem specjalności kształcenia albo określeniem "artystyczne";
2)
imię placówki, jeżeli imię takie nadano;
3)
nazwę miejscowości, w której siedzibę ma placówka.
2.
Do nazwy placówki przepisy § 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
1.
Szkole imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2.
W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
3.
W szkole, w której nie tworzy się samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.
4.
W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców i samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady pedagogicznej.
5.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.
6.
Organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
7.
Placówce imię nadaje organ prowadzący placówkę na wniosek rady pedagogicznej. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8.
Do zmiany imienia szkoły lub placówki albo uchylenia jego nadania przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
1.
W szkole mogą być tworzone sekcje, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe, w których skład wchodzą nauczyciele.
2.
Sekcja może być utworzona w szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 6 nauczycieli prowadzących te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne artystyczne.
3.
Zadaniem sekcji jest współpraca nauczycieli w szczególności w zakresie:
1)
tworzenia i realizacji programu nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych;
2)
udoskonalania metodyki nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych;
3)
organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli wchodzących w skład sekcji.
4.
Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji. Do zadań kierownika sekcji należy:
1)
organizowanie pracy sekcji;
2)
przygotowanie planu pracy sekcji;
3)
współpraca z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli wchodzących w skład danej sekcji.
5.
W uzasadnionych przypadkach w szkole, z wyjątkiem szkoły realizującej kształcenie artystyczne w zawodzie muzyk, może być utworzona sekcja, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zajęć edukacyjnych artystycznych.
6.
Zespół przedmiotowy może być utworzony w szkole realizującej kształcenie ogólne w celu współpracy nauczycieli tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele danych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7.
Zespół problemowo-zadaniowy może być utworzony w celu rozwiązania określonego problemu lub realizacji określonego zadania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym lub organizacyjnym albo w celu koordynacji współpracy w zakresie dydaktyczno-wychowawczym nauczycieli danego oddziału lub grupy uczniów.
8.
Pracę zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora szkoły. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 5.
1.
Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole realizującej kształcenie ogólne lub w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2.
Stanowisko drugiego wicedyrektora tworzy się w szkole, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 800 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.
W szkole, w której utworzono sekcję, tworzy się stanowisko kierownika sekcji. Stanowisko kierownika sekcji jest stanowiskiem kierowniczym w szkole.
4.
Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć dodatkowe stanowisko lub stanowiska wicedyrektora, za zgodą organu prowadzącego szkołę. Dyrektor szkoły, w której utworzono internat, może, w ramach posiadanych środków finansowych, utworzyć stanowisko kierownika internatu, za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 6.
1.
W placówce w ramach każdej specjalności kształcenia tworzy się dział dziecięcy i dział młodzieżowy. Dział dziecięcy i dział młodzieżowy tworzą grupy uczniów utworzone przez dyrektora placówki realizujące ramowy plan nauczania placówki określony odpowiednio dla działu dziecięcego albo działu młodzieżowego.
2.
W placówce może być utworzony przez dyrektora placówki zespół problemowo-zadaniowy. Pracę zespołu koordynuje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora placówki. Przepisy § 4 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w placówce, w której realizuje się tygodniowo co najmniej 400 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 8.
1.
W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
1)
ogólnokształcące - są realizowane w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie między- oddziałowej lub grupie międzyklasowej,
2)
artystyczne - są realizowane w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale lub grupie oddziałowej
-
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą".
2.
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w szkole także w formie plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw.
3.
W szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej II stopnia oraz w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia zajęcia edukacyjne artystyczne chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, zespołu instrumentalnego, combo (zespołu jazzowego) i big-bandu, a w ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca zajęcia edukacyjne artystyczne tańca klasycznego i partnerowania mogą być prowadzone w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.
4.
Szkoła może prowadzić poszczególne zajęcia edukacyjne artystyczne na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności instytucji kultury, uczelni i u pracodawców, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.
5.
W placówce obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w formie indywidualnej lub grupowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1.
Szkoła organizuje udział uczniów w formach badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1b ustawy, przeprowadzanego przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.
2.
Szkoła może organizować uczniom udział w wydarzeniach artystycznych zgodnie ze specyfiką kształcenia artystycznego, w szczególności w koncertach, wystawach i festiwalach.
3.
Udział w formach badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1, i w wydarzeniach artystycznych, o których mowa w ust. 2, szkoła może organizować także w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wyjątkiem ferii szkolnych.
§ 10.
1.
Liczba uczniów w oddziale szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
2.
Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
§ 11.
1.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w szkole realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3.
Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
4.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
§ 12.
1.
Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią szkoły.
2.
Do zadań internatu należy:
1)
zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2)
zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
3)
wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)
wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;
5)
tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizowanie ich czasu wolnego;
6)
uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.
3.
Internat zapewnia uczniom:
1)
zakwaterowanie i całodobową opiekę;
2)
możliwość korzystania z wyżywienia;
3)
właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
4)
miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;
5)
pokój dla chorych;
6)
miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
4.
Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
5.
Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 30 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nie więcej niż 35 uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
6.
Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.
7.
Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą wynosi:
1)
w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - co najmniej 70 godzin;
2)
w przypadku grupy wychowawczej składającej się z uczniów realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - co najmniej 49 godzin.
8.
Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
9.
Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę - opiekuna nocnego.
10.
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
11.
Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
§ 13.
1.
Arkusz organizacji szkoły realizującej kształcenie ogólne zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych albo instrumentach głównych-jazzowych;
2)
liczby oddziałów i grup w poszczególnych klasach;
3)
liczby uczniów w poszczególnych oddziałach;
4)
liczby uczniów w poszczególnych grupach;
5)
w poszczególnych oddziałach:
a)
tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b)
tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,
c)
tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d)
rodzaju innych zajęć edukacyjnych i ich tygodniowego wymiaru godzin,
e)
tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
6)
liczby pracowników ogółem;
7)
imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
8)
liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", w podziale na stopnie awansu zawodowego;
9)
liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
10)
liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
11)
liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczby godzin:
a)
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b)
zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
c)
zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d)
innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,
e)
zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,
f)
zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie,
g)
ponadwymiarowych;
12)
szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
2.
Arkusz organizacji szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w realizowanych przez szkołę cyklach kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji, a w przypadku szkoły muzycznej I stopnia i specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa w szkole muzycznej II stopnia - także z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się w zakresie gry na poszczególnych instrumentach głównych albo instrumentach głównych-jazzowych, z wyszczególnieniem:
a)
tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,
b)
rodzaju innych zajęć edukacyjnych i ich tygodniowego wymiaru godzin,
c)
tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
2)
liczby grup w poszczególnych klasach;
3)
liczby uczniów w poszczególnych grupach;
4)
liczby pracowników ogółem;
5)
imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć w poszczególnych klasach, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
6)
liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
7)
liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
8)
liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
9)
liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczby godzin:
a)
zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,
b)
zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, w przypadku prowadzenia przez szkołę świetlicy,
c)
ponadwymiarowych;
10)
szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
3.
Arkusz organizacji placówki zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
prowadzonych specjalności kształcenia z wyszczególnieniem:
a)
tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, w tym godzin zajęć realizowanych w grupach,
b)
liczby i rodzajów zajęć indywidualnych, zespołów albo fakultetów artystycznych;
2)
liczby grup;
3)
liczby uczniów w poszczególnych grupach;
4)
liczby pracowników ogółem;
5)
imienia, nazwiska, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy i kwalifikacji poszczególnych nauczycieli, rodzaju prowadzonych przez nich zajęć i liczby godzin tych zajęć, z wyodrębnieniem nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
6)
liczby nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
7)
liczby nauczycieli, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
8)
liczby pracowników administracji i obsługi, z wyszczególnieniem liczby pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczby etatów przeliczeniowych;
9)
liczby godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę, w tym liczby godzin:
a)
zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,
b)
ponadwymiarowych;
10)
szczegółowego harmonogramu zajęć realizowanych w formie innej niż lekcyjno-klasowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1a ustawy, w tym liczby tygodni pracy dydaktycznej.
4.
Dyrektor szkoły opracowuje i przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, organowi prowadzącemu szkołę, w terminie do dnia 10 lipca danego roku.
5.
Zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, wydają opinie i przekazują je dyrektorowi szkoły w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez nie arkusza organizacji szkoły.
6.
Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
7.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, i przekazuje ją organowi prowadzącemu szkołę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez ten organ arkusza organizacji szkoły.
8.
W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły:
1)
opinie, o których mowa w ust. 5, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez zakładowe organizacje związkowe informacji o dokonanych zmianach;
2)
opinia, o której mowa w ust. 6, jest wydawana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny informacji o dokonanych zmianach;
3)
organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o których mowa w ust. 5 i 6.
9.
Dyrektor placówki opracowuje i przekazuje arkusz organizacji placówki organowi prowadzącemu placówkę w terminie do dnia 10 lipca danego roku. Organ prowadzący placówkę zatwierdza arkusz organizacji placówki w terminie do dnia 31 lipca danego roku.
§ 14.
1.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach są realizowane przez 5 dni w tygodniu.
2.
Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona, rady pedagogicznej i rady rodziców, zdecydować, że zajęcia edukacyjne artystyczne prowadzone indywidualnie lub w grupach, w tym w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, o których mowa w § 8 ust. 3, są realizowane przez 6 dni w tygodniu, jeżeli poprawi to warunki kształcenia w szkole i efektywność prowadzonych zajęć.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły powiadamia, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy w następnym roku szkolnym.
4.
W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez 5 dni w tygodniu, w dni wolne od zajęć mogą być organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy artystyczne i inne służące upowszechnianiu kultury.
§ 15.
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. organy prowadzące szkołę lub placówkę dostosują do przepisów rozporządzenia nazwę szkoły lub placówki.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Słowa kluczowe:
szkołaszkoła muzyczna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel