3 projekty przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Data publikacji: 19 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
3 projekty przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami będzie od 1 września nieco zmienione – MEN przedstawiło 3 projekty rozporządzeń w tym zakresie. Zmieni się m.in. możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualnego nauczania uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły.

Indywidualizacja kształcenia i edukacja włączająca po zmianach

W nowych przepisach przewiduje się, że uczniowie:

 • z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole, zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego,
 • chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu – jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie,
 • uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu.
Celem szkoły powinno być dążenie do pełnego włączenia i integracji z rówieśnikami ucznia niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą, jak i likwidowanie barier oraz ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w życiu szkoły.

Zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów

W projektowanych przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazano, że pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Nauczyciele będą rozpoznawać też indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia oraz czynniki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. W rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowane są również takie rozwiązania jak:

 • zajęcia logopedyczne będą adresowane do dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • klasy terapeutyczne będą tworzone również dla dzieci chorych i w ciągu całego roku,
 • dyrektor przedszkola lub szkoły będzie mógł, za zgodą rodziców, wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania ucznia,
 • nowa forma pomocy – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym przewiduje analogiczne rozwiązania jak w dotychczasowych przepisach rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. Zmiany dotyczą:

 • Rezygnacji ze szczegółowego definiowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Uwzględnienia nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od 1 września 2017 r.
 • Zmiany wieku ucznia, do którego może być prowadzone kształcenie specjalne w szkole podstawowej.
 • Wskazanie w IPET kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia.
 • Obowiązek wskazania w IPET zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Obowiązek wskazania w IPET rodzaju dostosowań warunków organizacji kształcenia specjalnego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.
 • Uzupełnienia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niesłyszących lub z afazją o wspomagające metody komunikacji.
 • Umożliwienie organizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów.
 • Jednoznaczne wskazanie, że w skład zespołu opracowującego IPET wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 • Zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze.
 • Umożliwienia za zgodą rodziców udziału innych podmiotów w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
 • Wprowadzenia przepisu regulującego wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
 • Zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 • Wskazania na obowiązek przekazania rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz IPET.
 • Wprowadzenia przepisów zobowiązujących do zatrudniania pomocy nauczyciela.
 • Zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Powierzania prowadzenia zajęć nauczycielom i specjalistom w zakresie organizacji kształcenia specjalnego.
Konsultacje projektów rozporządzeń trwają do 23 czerwca 2017 r.
Źródło:
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 13 czerwca 2017 r.).
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 8 czerwca 2017 r.).
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel