3 projekty przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Data publikacji: 19 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
3 projekty przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami będzie od 1 września nieco zmienione – MEN przedstawiło 3 projekty rozporządzeń w tym zakresie. Zmieni się m.in. możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualnego nauczania uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły.

Indywidualizacja kształcenia i edukacja włączająca po zmianach

W nowych przepisach przewiduje się, że uczniowie:

 • z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole, zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego,
 • chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu – jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie,
 • uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu.
Celem szkoły powinno być dążenie do pełnego włączenia i integracji z rówieśnikami ucznia niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą, jak i likwidowanie barier oraz ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w życiu szkoły.
Zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów

W projektowanych przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazano, że pomoc ta polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Nauczyciele będą rozpoznawać też indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia oraz czynniki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. W rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowane są również takie rozwiązania jak:

 • zajęcia logopedyczne będą adresowane do dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • klasy terapeutyczne będą tworzone również dla dzieci chorych i w ciągu całego roku,
 • dyrektor przedszkola lub szkoły będzie mógł, za zgodą rodziców, wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania ucznia,
 • nowa forma pomocy – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym przewiduje analogiczne rozwiązania jak w dotychczasowych przepisach rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. Zmiany dotyczą:

 • Rezygnacji ze szczegółowego definiowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Uwzględnienia nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od 1 września 2017 r.
 • Zmiany wieku ucznia, do którego może być prowadzone kształcenie specjalne w szkole podstawowej.
 • Wskazanie w IPET kierunku zintegrowanych oddziaływań nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia.
 • Obowiązek wskazania w IPET zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Obowiązek wskazania w IPET rodzaju dostosowań warunków organizacji kształcenia specjalnego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego.
 • Uzupełnienia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niesłyszących lub z afazją o wspomagające metody komunikacji.
 • Umożliwienie organizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów.
 • Jednoznaczne wskazanie, że w skład zespołu opracowującego IPET wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 • Zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze.
 • Umożliwienia za zgodą rodziców udziału innych podmiotów w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
 • Wprowadzenia przepisu regulującego wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.
 • Zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 • Wskazania na obowiązek przekazania rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz IPET.
 • Wprowadzenia przepisów zobowiązujących do zatrudniania pomocy nauczyciela.
 • Zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Powierzania prowadzenia zajęć nauczycielom i specjalistom w zakresie organizacji kształcenia specjalnego.
Konsultacje projektów rozporządzeń trwają do 23 czerwca 2017 r.
Źródło:
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 13 czerwca 2017 r.).
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 8 czerwca 2017 r.).
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel