Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Będą nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Będą nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

Zintegrowanie systemu ochrony zdrowia, umacnianie potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży, edukacja zdrowotna i profilaktyczna opieka, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą to główne cele projektowanej ustawy. Przedstawiamy 7 głównych założeń nowych przepisów!

1)  Określenie nowych zadań i zasad współpracy

Działania określone w projekcie będą realizowane przez konkretne określenie zadań w tym zakresie:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej,
 • lekarza dentysty,
 • szkoły – dyrektora, jak i nauczycieli,
 • jednostek samorządu terytorialnego

oraz określenie relacji między tymi podmiotami.

Zadania dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami oraz bezpiecznych i higienicznych warunków ich pobytu w szkole będą obejmować m.in.:

 • zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na terenie szkoły albo poza szkołą,
 • współpracę z pielęgniarką środowiska albo higienistką szkolną w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz tworzenia i realizacji programów i zadań ukierunkowanych na potrzeby zdrowotne uczniów, w szczególności z niepełnosprawnością i przewlekle chorych,
 • współdziałanie z pielęgniarką środowiska albo higienistką i rodzicami w sytuacjach wystąpienia problemów zdrowotnych oraz higienicznych uczniów przez określenie procedur postępowania z uwzględnieniem tajemnicy zawodów medycznych,
 • współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną w realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz programów profilaktyki zdrowotnej w szkole.
2) Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach

Profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował, tak jak dotychczas, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący w ramach zespołu POZ z pielęgniarką POZ i położną POZ, a także koordynujący opiekę zdrowotną nad pacjentem (w tym przypadku dzieckiem w wieku szkolnym) w ramach całego systemu ochrony zdrowia. W szkole profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewniałaby natomiast pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, usytuowana na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, poza zespołem POZ.

W celu realizacji tego zadania pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będzie współpracowała z zespołem POZ oraz lekarzem dentystą.
3) Wzmocniona opieka stomatologiczna w szkole

Ważnym elementem jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki byłaby pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, których zadaniem będzie współpraca z lekarzem dentystą, wskazywanie rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty.

Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie zapewnienie uczniom dostępu do lekarza dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie współpracującym ze szkołą.
4) Lepsza opieka nad dziećmi przewlekle chorymi

W przypadku dzieci przewlekle chorych, które w czasie pobytu w szkole wymagają podania leku czy wykonania innych czynności, oprócz zgody przedstawiciela ustawowego, byłaby wymagana także zgoda nauczyciela, który takiej pomocy ma udzielać. Nie dotyczy to sytuacji ratowania życia.

Dla pracowników szkoły będą organizowane szkolenia dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, a zakres tych szkoleń określi minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Szkolenia mógłby przeprowadzać lekarz POZ oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Wytyczne co do sposobu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym opracuje Instytut Matki i Dziecka.
5) Więcej działań edukacyjnych

Ważnym elementem umacniania zdrowia dzieci i młodzieży będą działania edukacyjne, w tym w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzone z wykorzystaniem programów nauczania
w szkołach. Działania edukacyjne będą również kierowane do rodziców oraz nauczycieli
i wychowawców.

6) Jednolite wzory dokumentacji

Planowane jest wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentacji medycznej, która zapewniałaby wymianę informacji o uczniu i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych, zaleceniach dla ucznia i jego rodziców oraz terminach ich realizacji, pomiędzy pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a lekarzem POZ i lekarzem dentystą.

Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolne powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji w ramach współpracy.
7) Program polityki zdrowotnej

Uzupełnieniem regulacji ustawowych będzie opracowanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia programu polityki zdrowotnej realizowanego od 2018 r. do 2022 r. (roboczy tytuł „Poprawa dostępności i jakości opieki profilaktycznej dla uczniów”). W ramach programu byłyby doposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach, w których takich gabinetów brakuje.

Źródło:

 • Założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży  w  wieku szkolnym (projekt z 19 września 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel