Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 26 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Resort edukacji przedstawił projekt założeń do planowanej zmiany Karty Nauczyciela. Zmienią się m.in. zasady obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania dodatków uzupełniających. Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia oraz uelastycznić sposób jego rozliczania.

Obecnie - wszystkim po równo wg stopnia awansu

Obowiązujące przepisy ustawy - Karta Nauczyciela określają wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz zobowiązują jednostki samorządu terytorialnego do osiągania tak określonych wysokości średnich wynagrodzeń (art. 30 i art. 30a KN).

W praktyce, orany prowadzące obliczają wysokość poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, a jeśli wysokość średnich wynagrodzeń nie zostanie osiągnięta, gmina wypłaca nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający.
To rozwiązanie nie jest motywujące dla nauczycieli, gdyż w konsekwencji składniki wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym nie zawsze trafiają do najlepszych nauczycieli, lecz do nauczycieli z grupy awansu zawodowego, w której nie została osiągnięta wysokość średniego wynagrodzenia.
Zmiana - obowiązek osiągnięcia średnich wynagrodzeń bez podziału na stopnie awansu

Resort edukacji planuje uelastycznić powyższe przepisy tak, by nadal organy prowadzące miały obowiązek zapewniania nauczycielom średnich wynagrodzeń, jednakże rozliczenie środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli będzie dokonywane łącznie dla wszystkich stopni awansu zawodowego.

Jednostki samorządu terytorialnego będą kształtować wynagrodzenia w taki sposób, aby łączna wysokość środków przeznaczonych w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli odpowiadała co najmniej wysokości średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela, jednakże bez podziału na stopnie awansu zawodowego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwiększy się elastyczność w dysponowaniu środkami na wynagrodzenia nauczycieli i wyższe pensje otrzymają faktycznie najlepsi nauczyciele, bowiem różnica między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia a średnią wysokością wynagrodzeń będzie mogła być rozdysponowana pomiędzy wszystkich nauczycieli bez względu na stopień awansu zawodowego.
Dodatku uzupełniającego nie otrzyma nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia!

Zmiany obejmą także zasady wypłacania dodatku uzupełniającego tak, by otrzymali go tylko Ci nauczyciele, którzy faktycznie świadczyli pracę w roku, którego dotyczy analiza wydatków na wynagrodzenia.

W konsekwencji, dodatku uzupełniającego nie otrzymają nauczyciele, którym wypłacono wynagrodzenie, choć w rzeczywistości nie świadczyli pracy, bo np. przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia.
W założeniach do projektu nie ma szczegółowych rozwiązań, czy dodatek uzupełniający otrzymają nauczyciele, którzy tylko przez część roku korzystali z urlopu zdrowotnego, a jeśli tak - to w jaki sposób ustalić wysokość? Na konkretne rozwiązanie musimy poczekać, aż - po konsultacjach społecznych - zostanie opracowany projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel