Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego – projekt rozporządzenia

Zmiana systemu edukacji od września 2017 r. niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. określenie nowych warunków dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Sprawdzamy, co przewiduje projekt nowego rozporządzenia.

5 wytycznych w nowym projekcie

Projekt rozporządzenia dotyczy dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach. Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia MEN z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników. Nowy projekt określa:

1)      Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku – uwzględnienie celów i treści nauczania zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, bez potrzeby korzystania z dodatkowych materiałów. Jednym z wymogów jest również niezamieszczanie w podręczniku opisu egzaminu ósmoklasisty, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Określone zostały również szczegółowe wymagania dla podręczników w formie elektronicznej.

2)      Tryb dopuszczenia do użytku podręczników – doprecyzowane zostały przepisy regulujące składanie wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego – wniosek dotyczy tylko jednej części. Wyjątek w tej kwestii dotyczy zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej dla klas I–III szkoły podstawowej, który może dotyczyć kilku części podręczników.

3)      Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców – zmiana dotyczy oświadczeń składanych przez osobę zainteresowaną do wpisania na listę rzeczoznawców.

4)      Wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręczników – projektowane rozporządzenie określa taką samą jak poprzednia wysokość opłaty wnoszonej wraz z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika.

5)      Tryb wnoszenia i zwrotu opłat – zwrot opłat będzie możliwy w przypadku złożenia przez wydawcę wniosku o umorzenie postępowania o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jeżeli jeszcze nie zostali wskazani rzeczoznawcy do opiniowania danego podręcznika albo gdy w drodze postanowienia nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania.

Wykazy podręczników

Projekt przewiduje również rodzaje wykazów, do których wpisywane będą podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego po 15 lutego 2017 r. uwzględniające nową podstawę programową do kształcenia ogólnego i nową podstawę do kształcenia w zawodach:

  • wykaz podręczników do kształcenia ogólnego,
  • wykaz podręczników do kształcenia w zawodach,
  • wykaz podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
  • wykaz podręczników do kształcenia specjalnego.
Proponowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia to 15 lutego 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (projekt z 10 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel