Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 28 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia – projekt rozporządzenia

Nowe wytyczne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadza projekt.

3 ważne zmiany

Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. wprowadza regulacje prawne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia, tj.:

1) dodatkowe informacje, jakie musi zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego –jeżeli zdający nie posiada dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku szkolnym, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, lub jeżeli zdający posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – informację o posiadaniu tego dyplomu, kserokopię dyplomu dołącza się do deklaracji,

2)  zapis, jaki będzie zamieszczany na świadectwie dojrzałości – zamiast wyniku z jednego przedmiotu dodatkowego wpisuje się informację: „Posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”,

3) termin, w jakim absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym otrzyma świadectwo dojrzałości, nie później niż do dnia:

  • 5 lipca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym, w tym dla absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 10 czerwca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym,
  • 20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 5 września roku następującego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 20 września 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel