Język mniejszości etnicznej i język regionalny będą na ustnej maturze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Na nowej maturze od 2015 r., tak jak obecnie, absolwenci będą mogli przystępować do egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego zarówno w części pisemnej, jak i części ustnej - resort edukacji zweryfikował projekt rozporządzenia o ocenianiu na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Na nowej maturze od 2015 r., tak jak obecnie, absolwenci będą mogli przystępować do egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego zarówno w części pisemnej, jak i części ustnej - resort edukacji zweryfikował projekt rozporządzenia o ocenianiu na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Nieuzasadnione zróżnicowanie praw uczniów

Zaproponowane zapisy w pierwotnym brzmieniu zmienianego rozporządzenia o ocenianiu zakładały przyznanie mniejszościom etnicznym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym mniejszych praw niż mniejszościom narodowym w kontekście ustnego egzaminu maturalnego, na co zwrócił uwagę Minister Administracji i Cyfryzacji (MAiC). Projekt nie przewidywał bowiem możliwości przystąpienia w części ustnej do egzaminu maturalnego z języków mniejszości etnicznych oraz języka regionalnego, możliwość taka dotyczyła wyłącznie języka mniejszości narodowej.

MAiC zaproponował, by w projekcie rozporządzenia mniejszości narodowej i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym były traktowane tak samo tj., by absolwenci mogli zdawać ustną maturę z tych języków.
Język mniejszości etnicznych i język regionalny będą na maturze, ale nieobowiązkowo

Resort edukacji przyjął powyższe argumenty i zmienił treść projektu rozporządzenia. Nie zostały uwzględnione jednak pozostałe postulaty MAiC tj. by wprowadzić obowiązkowy egzamin maturalny z języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego dla absolwentów szkół i oddziałów z nauczaniem jeżyka danej mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. Nie jest to możliwe, bowiem wymaga co najmniej 3-letniego wyprzedzenia z uwagi na cykl edukacyjny - uczniowie obecnych klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, decydując się na podjęcie nauki w oddziale z nauczaniem języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego nie widzieli, że będą musieli zdawać obowiązkową maturę z tych języków, a skutkiem niepowodzenia na obowiązkowych częściach egzaminu jest jego negatywny wynik, a w konsekwencji brak możliwości rozpoczęcia nauki na studiach w danym roku. Ministerstwo edukacji nie przyjęło również propozycji, by absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej mógł wybrać język danej mniejszości na egzaminie maturalnym jako przedmiotu obowiązkowego. Zdaniem MEN, stanowiłoby to nieuzasadnione faworyzowanie tej grupy uczniów.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wersja skierowana do uzgodnień)
  • Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z 20 lutego 2013 r., DP-WL-0232-153/2013/AK
  • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 11 kwietnia 2013 r. , DPN/DJE-1-UW-5009-1f(IV)/2013
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel