KARTA NAUCZYCIELA 2016 - bez godzin karcianych i z odpowiedzialnością dyscyplinarną dla wszystkich

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
KARTA NAUCZYCIELA 2016 - bez godzin karcianych i z odpowiedzialnością dyscyplinarną dla wszystkich

To już ostatni rok szkolny realizacji godzin karcianych. Od 1 września 2016 r. Karta Nauczyciela nie będzie obligować do realizacji zajęć z uczniami ponad określone pensum. Ponadto, jeszcze w tym roku nauczyciele placówek niepublicznych zostaną w pełni objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, a postępowanie dyscyplinarne nauczycieli zostanie na nowo uregulowane.  Poznaj 5 zmian w Karcie Nauczyciela na 2016 rok.

Praca na rzecz uczniów - TAK ale bez biurokracji i sztywnych norm

Od roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele realizują tzw. godziny karciane, czyli zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, przy czym  w szkołach podstawowych mogą to być także zajęcia świetlicowe. Godziny te od początku były kontrowersyjne, a nauczyciele mieli poczucie, że pracują za darmo przez tę dodatkową godzinę. Planowana nowelizacja likwiduje godziny karciane w dotychczasowej formule. Oznacza to, że nauczyciele nie będą musieli realizować określonej liczby godzin zajęć odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom uczniów, a zrealizowane zajęcia np. koła zainteresowań nie będą już rozliczane w dziennikach. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to na celu racjonalizację czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli.

Po 1 września 2016 roku nauczyciele nadal będą mogli organizować koła zainteresowań oraz inne zajęcia odpowiadające potrzebom uczniów, jednakże bez konieczności ich dokumentowania.

Za tytuł honorowego profesora oświaty 18.000 zł brutto

Tytuł honorowy profesora oświaty przyznawany jest za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej, a zatem nauczyciel go otrzymujący musi wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami. Zasadnym jest przyznanie jej w takiej samej wysokości dla każdego z uhonorowanych. Obecnie jednak nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Planowo od 1 stycznia 2017 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma wypłacać jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 000  zł. brutto.  W budżecie ministra  oświaty na wypłatę tej gratyfikacji wyodrębnione zostaną środki w wysokości 450 tys. zł rocznie.

Postępowanie dyscyplinarne ureguluje Karta Nauczyciela

Od kilku lat wskazuje się, że postępowanie dyscyplinarne nauczycieli jest przewlekłe i nieskuteczne. W ciągu ostatnich 6 lat dwukrotnie planowano zmienić przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jednakże jak dotychczas żaden z projektów nie został nawet skierowany pod obrady sejmu. Obecna propozycja nowelizacji ma polegać na wprowadzeniu do Karty Nauczyciela szerszego zakresu przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne nauczycieli oraz stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Nowe zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego mają zacząć obowiązywać już w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw, zaś rejestr ma zacząć działać z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nauczyciel będzie musiał udokumentować niekaralność karami dyscyplinarnymi

Zmianie ulec mają także warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela tj. poprzez:

  1. zawężenie postępowań karnych, jakie nie mogą toczyć się przeciwko nauczycielowi, do postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
  2. rozszerzenie wymagań o niekaralność karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz niekaralność karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego.
Potwierdzeniem spełniania warunku, o którym mowa w ww. pkt 2 ma być informacja z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Do 31 grudnia 2016 r., tj. nim rejestr zostanie uruchomiony, nauczyciel będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie o niekaraniu ww. karami przed nawiązaniem stosunku pracy.
Wymóg spełniania ww. warunków ma dotyczyć wszystkich nauczycieli, także tych zatrudnionych w  publicznych placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jst oraz placówkach niepublicznych.

Odpowiedzialność dyscyplinarną poniosą wszyscy nauczyciele bez względu na miejsce zatrudnienia

Nowa Karta Nauczyciela ma objąć przepisami dotyczącymi wygaśnięcia stosunku pracy oraz postępowania dyscyplinarnego wszystkich nauczycieli, a więc także tych zatrudnionych w publicznych placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i to bez względu na wymiar zatrudnienia. Dotychczasowe przepisy umożliwiają zatrudnienie w ww. placówkach osób, które były karane, w tym także za przestępstwa na szkodę dzieci, a także pozwalają kontynuować zatrudnienie mimo skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Powyższa zmiana ma zacząć obowiązywać już w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a więc prawdopodobnie jeszcze w roku szkolnym 2015/2016.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 6 stycznia 2016 r., wersja skierowana do konsultacji).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel