Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Kolejna zmiana w ustawie o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 24 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

W piątek, 21 marca 2014 r., sejm przyjął nowelizację, która umożliwi sześciolatkom powrót do przedszkola nawet w trakcie roku szkolnego, a także tworzy nową kategorię pracowników pedagogicznych - asystentów nauczyciela. 9 kwietnia nowe przepisy będą przedmiotem obrad senatu.

Asystent nauczyciela zatrudniany na podstawie Kodeksu pracy

Wzbudzającą wiele emocji propozycją jest możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych, asystenta nauczyciela. Osoba taka będzie musiała mieć wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne, jednakże będzie zatrudniana na podstawie przepisów ustawy - Kodeks pracy.  Do zadań asystenta nauczyciela będzie należało wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Nieobjęcie osób zatrudnianych jako pomoc nauczyciela przepisami Karty umożliwi odmienne - od specyficznego dla nauczycieli - ustalenie czasu pracy. Zadania oraz ich rozkład w 40-godzinnym tygodniowym czasie pracy osoby zatrudnionej w celu wsparcia nauczyciela będzie ustalał dyrektor szkoły, mając na względzie potrzeby wynikające z zadań realizowanych w szkole przez nauczycieli. Oznacza to, że osoba taka nie będzie miała wyznaczonego pensum ani obowiązku realizowania godzin karcianych.
ZNP grozi akcją protestacyjną

Zdaniem związków zawodowych to zaproponowane rozwiązanie będzie dzieliło nauczycieli na dwie grupy, a w konsekwencji może doprowadzić do próby omijania przez samorządy przepisów Karty Nauczyciela przy zatrudnianiu nauczycieli. ZNP żąda wprowadzenia do ustawy jasnego podziału obowiązków pomiędzy nauczycieli a ich asystentów.

Odroczenie obowiązku szkolnego sześciolatków

Rodzice sześciolatków będą mogli do 31 grudnia 2014 r. złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego ich dziecka. Do wniosku będzie trzeba dołączyć opinię o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Takie rozwiązanie umożliwi nie tylko pozostawienie dziecka dłużej w przedszkolu, lecz także cofnięcie go do przedszkola po rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka, które ma obowiązek rozpocząć lub rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat od 1 września 2014 r., aby odroczyć spełnianie przez nie obowiązku szkolnego powinni:
 1. Wystąpić do publicznej psychologiczno - pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
 2. Do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła rejonowa - do dyrektora szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko; do wniosku należy załączyć opinię poradni.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 siedmiolatkom objętym obowiązkiem szkolnym będzie można odroczyć spełnianie tego obowiązku na dotychczasowych zasadach.
Edukację domową będzie można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego

Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, będzie mógł zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza placówką. Dotychczas, rodzicie musieli złożyć taki wniosek do dnia 31 maja, po nowelizacji - przepisy nie będą już zakreślały żadnego terminu. Zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego jak i w jego trakcie, jeżeli do wniosku zostaną dołączone:

 1. opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
Max 25. dzieci w świetlicy szkolnej pod opieką jednego nauczyciela

Ustawa doprecyzowuje także zasady korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła podstawowa. szkoła prowadząca kształcenie specjalne oraz gimnazjum, będzie obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 1. czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
W świetlicy powinny odbywać się zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło pozostawać więcej niż 25. uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych, liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogła przekraczać liczby uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.
Ustawa została przyjęta przez sejm, a w dniu 9 kwietnia 2014 r. będzie rozpatrywana przez senat.

Źródło:

 • projekt ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 592).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel