Kolejne projekty rozporządzeń – sprawdź, co nowego szykuje się w prawie oświatowym

Data publikacji: 21 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
Kolejne projekty rozporządzeń – sprawdź, co nowego szykuje się w prawie oświatowym

W ostatnich kilku dniach MEN opublikował kilka nowych projektów rozporządzeń. Sprawdzamy, czego dotyczą planowane zmiany.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (z 7 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

Projekt dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Przewidziane zostały następujące nowości:

 • wymóg, by podręcznik opracowany w wersji papierowej posiadał cyfrową wersję;
 • do wniosku należy dołączyć nośnik informatyczny z cyfrową wersją podręcznika
 • dla cyfrowej wersji konieczne będzie określenie we wniosku opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznik;
 • w przypadku zamieszczania cyfrowej wersji podręcznika w internecie wnioskodawca będzie musiał wskazać we wniosku informację o miejscu zamieszczenia i sposobie dostępu do tej wersji;
 • zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez kandydatów na rzeczoznawców.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (z 6 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

W projekcie przewidziano następujące zmiany w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia:

 • uwzględnienie zmiany dotychczasowej nazwy „szkolne punkty konsultacyjne” na „szkoły polskie”;
 • uzupełnienie ram programowych kształcenia uzupełniającego, określonych w załączniku nr 1, o treści dla klas na poziomie 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Zmiany mają charakter precyzujący.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (z 6 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści upoważnienia ustawowego w Prawie oświatowym. W projekcie przewidziano następujące zmiany:

 • zmiany terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej);
 • rozszerzenie zakresu danych dotyczących rodzajów opinii o opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o dane, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • rozszerzenie zakresu danych o liczbę uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej według klas oraz uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie według klas i płci;
 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych;
 • w bazie danych zbierane będą dane o liczbie uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, według płci oraz z wyszczególnieniem osób pracujących i bezrobotnych oraz liczbie osób, które ukończyły poszczególne pozaszkolne formy kształcenia;
 • zbierane będą również dane dotyczące liczby poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia, z wyszczególnieniem form pozaszkolnych prowadzonych dodatkowo w formie dziennej;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie (o inne przyczyny, na podstawie których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem lub planowane jest jego rozwiązanie, tj.: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole, w następstwie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne);
 • zbieranie danych dotyczących pracowników realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli (o przyczyny nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli tj.: zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14, urlop szkoleniowy, zwolnienie okolicznościowe)
 • doprecyzowanie zakresu danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących wysokości wynagrodzenia;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (dotyczy nauczycieli, którzy odbyli szkolenia branżowe realizowane w trzyletnich cyklach w wymiarze 40 godzin w cyklu).

projekt rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (z 6 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Rozporządzenie określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Jego wydanie było konieczne ze względu na zmianę upoważnienia ustawowego w Prawie oświatowym.

Wprowadzono następujące zmiany:

 • zmiany w zakresie nazewnictwa m.in. w zakresie nazwy egzaminu zawodowego (dotychczasowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) oraz dokumentów, które można uzyskać po zdaniu egzaminu zawodowego, tj. certyfikatu kwalifikacji zawodowej (dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie) i dyplomu zawodowego (dotychczasowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe); zastąpienia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego – centrum kształcenia zawodowego; a także zastąpienia dotychczasowych „szkolnych punktów konsultacyjnych” przez „szkoły polskie”;
 • odpowiednie zmiany w zakresie świadectw i innych druków szkolnych (w związku ze zmianą organizacji kształcenia w branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych);
 • na świadectwach ukończenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe (tj. pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej) dodano informację o tym, że świadectwo ukończenia danej szkoły nie potwierdza uzyskania kwalifikacji w zawodzie,
 • dodano wzór druku zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania oraz poddruku duplikatu;
 • doprecyzowany został przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
 • dostosowano arkusze ocen w związku z tym, że dotychczasowa szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną;
 • zmianie uległ element tekstowy znaku graficznego odnoszący się do ram kwalifikacji, przy pozostawieniu bez zmian dotychczasowego elementu graficznego znaku;
 • wprowadzono arkusze ocen uczniów dla szkół polskich realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
 • zmiany we wzorach druków w załącznikach nr 3 i 7.
 • na świadectwach wydawanych uczniom realizującym program międzynarodowy umieszczona zostanie adnotacja o realizacji lub ukończeniu programu międzynarodowego wraz z pełną nazwą programu;

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (z 14 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Zmiany mają charakter precyzujący. W podstawie programowej kształcenia w zawodach w części I „Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach” zaktualizowano treść odnośnika nr 1 wskazując w nim obowiązujące Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, a także usunięto odnośniki nr 2 i 3, których treść od dnia 1 września 2019 r. będzie już nieaktualna (a informacje zawarte w dotychczasowych przypisach będą wynikały z nowego brzmienia § 2 i § 3 rozporządzenia).

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (z 11 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Doprecyzowanie dotychczasowego stanu prawnego w zakresie typów szkół oraz klas w poszczególnych latach szkolnych, w których zastosowanie do końca roku szkolnego 2021/2022 będzie miała dotychczasowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z 14 czerwca 2019 r.

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r. (w pewnym zakresie 1 września 2020 r.)

Najważniejsze zmiany:

 • wykreślenie sformułowania „szkoła policealna dla młodzieży” oraz dodanie do przepisów dotyczących szkół dla dorosłych, również branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, w których organizacja kształcenia będzie analogiczna do dotychczasowej organizacji kształcenia w szkołach dla dorosłych, a co za tym idzie sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania również powinien być analogiczny;
 • zastąpienie wyrazów „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” wyrazami „egzamin zawodowy”;
 • w dzienniku lekcyjnym szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej uwzględnione będą oceny z egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w formie pisemnej, w formie ustnej lub w formie zadania praktycznego;
 • usunięcie możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;
 • umożliwienie prowadzenia przez szkoły i placówki odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków także w postaci elektronicznej (za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej – w takiej sytuacji do ksiąg tych będą wpisywani jedynie dzieci, uczniowie, słuchacze i wychowankowie nowi, tzn. wobec których rozpoczął się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny - w przypadku księgi ewidencji dzieci i młodzieży - lub rozpoczynający naukę w danej szkole lub pobyt w placówce - w przypadku księgo uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków);
 • system informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych musi uwzględniać standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel