Kształcenie na emigracji przedmiotem regulacji w nowych rozporządzeniach MEN

Data publikacji: 10 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Kształcenie na emigracji przedmiotem regulacji w nowych rozporządzeniach MEN

Kolejne projekty rozporządzeń opublikowane przez MEN określają organizację kształcenia dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Nowością jest m.in. rezygnacja z egzaminu klasyfikacyjnego. Nowe rozporządzenia mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Co znajdzie się w nowym rozporządzeniu

W projekcie uwzględnioną zreformowaną strukturę szkolną, która będzie funkcjonować od 1 września 2017 r. Poza tym w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego nie przewiduje się zasadniczym zmian. Sprawdźmy zatem, jakie regulacje mają znaleźć się w nowym rozporządzeniu.

Lp.

Zakres regulacji nowego rozporządzenia

1.

Określenie szkół działających w Polsce i za granicą, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego – adekwatnie do nowego ustroju szkolnego.

2.

Określenie jednostki organizacyjnej podległem MEN, która realizuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz określenie, że w organizacji pracy jednostki nie przewiduje się ferii szkolnych a także, że organizację roku w szkołach, o których mowa w rozporządzeniu, określa kierownik tej jednostki.

3.

Możliwość przyjmowania do szkół za granicą także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe oraz że kształcenie w tych szkołach jest nieodpłatne. Warunkiem realizacji kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce, ma być przedstawienie zaświadczenia o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole działającej w kraju zamieszkania.

4.

Określenie zasad zakładania, przekształcania i likwidowania szkół, zasad nadawania ich statutów, w których wyłączono stosowanie niektórych przepisów Prawa oświatowego, a także wskazanie programów i planów nauczania realizowanych w tych szkołach.

5.

Z uwagi na specyfikę omawianych szkół wyłączenie stosowania przepisów Prawa oświatowego dotyczących przenoszenia ucznia do innej szkoły, roku szkolnego

oraz uchylania statutów szkół.

6.

Warunki prowadzenia kształcenia na odległość, w tym sposobu oceniania uczniów. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego rezygnacja z egzaminu klasyfikacyjnego.

7.

Warunki prowadzenia zajęć w grupach międzyklasowych.

8.

Umożliwienie wydania na wniosek rodziców ucznia albo ucznia pełnoletniego wydania informację o systemie oświaty kraju, w którym uczeń realizował obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Nowością jest rozwiązanie, zgodnie z którym w sytuacji, gdy wnioskującemu uczniowi nie nadano numeru PESEL, w informacji podaje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ucznia.

9.

Obowiązek gromadzenia i udostępniania księgozbioru bibliotecznego wspomagającego realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli.

10.

Kierownik jednostki organizacyjnej podległej MEN, która realizuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, kieruje szkolnymi punktami konsultacyjnymi. Określenie trybu i warunków powierzenia stanowiska kierownika tej jednostki.

11.

Określenie sposobu i warunków wyłaniania kandydatów oraz powierzania i odwoływania stanowiska dyrektora szkoły i kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego (dotychczas kwestie te były określane w regulaminach jednostki organizacyjnej podległej MEN).

12.

Możliwość oddelegowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych wspomnianej jednostce i szkolnych punktach konsultacyjnych do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów. Nowością jest rozwiązanie umożliwiające powierzenie nauczycielowi oddelegowanemu zadań koordynatora polskiej sekcji oraz zawarcia z nim stosownej umowy.

13.

Określenie zasad funkcjonowania szkół europejskich.

Zmiany techniczne w dotychczasowym rozporządzeniu

Zmiany przewiduje się także w dotychczasowym rozporządzeniu regulującym organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Zmiany mają jedynie charakter techniczny i polegają na uchyleniu części przepisów, które zostały przewidziane w nowym rozporządzeniu. Nadal natomiast realizowane będą dotychczasowe programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych – dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w tych punktach przed rokiem szkolnym 2017/2018.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (projekt z 28 czerwca 2017 r.)
  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (projekt z 28 czerwca 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel