Nie ustają prace legislacyjne MEN – przegląd nowych projektów rozporządzeń

Data publikacji: 9 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nie ustają prace legislacyjne MEN – przegląd nowych projektów rozporządzeń

W ostatnich dniach czerwca i na początku lipca opublikowano kolejne projekty rozporządzeń MEN. Sprawdzamy, co nowego planuje ustawodawca.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (z 11 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Nowelizacja jest konsekwencją zmiany struktury szkolnictwa i wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty, a także egzaminu zawodowego. Dlatego planowane jest rozszerzenie zakresu dodatkowych wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej, o znajomość regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu zawodowego.

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (z 6 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: następny dzień po ogłoszeniu (projekt został już skierowany do podpisu premiera)

Rozporządzenie zakłada ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Do zadań Pełnomocnika będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkół i placówki, w szczególności

przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, przeanalizowanie propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Pełnomocnik będzie również mógł wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (z 19 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

W projekcie przewidziano następujące zmiany:

  • szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi (konsekwencja zmiany systemowej);
  • podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez MEN;
  • na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego będą gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w arkuszach monitorowania;
  • zmiany porządkujące w związku ze zniesieniem podziału na szkoły niepubliczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych;
  • od 1 września 2019 r. kurator oświaty nie będzie sprawował już nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzonymi przez samorząd województwa, powiat lub gminę.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (z 18 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Uchylone zostaną regulacje dotyczące łączenia klas w szkołach  zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Kwestie te będą bowiem uregulowane w innych aktach prawnych.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (z 17 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest konsekwencją zastąpienia szkolnych punktów konsultacyjnych szkołami polskimi.

Generalnie utrzymano dotychczasowy stan prawny. Przewidziane zostały jedynie następujące nowości:

  • zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego w wyniku złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października będzie dokonywana z dniem 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego;

umożliwione będzie wypłacanie dodatku walutowego również w euro (EUR), w przypadkach uzasadnionych zapewnieniem siły nabywczej pieniądza, na pisemny wniosek nauczyciela.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (z 3 lipca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Najważniejsze rozwiązania:

  • osoba, która potwierdziła kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika powinna mieć możliwość uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na okres, w jakim potwierdziła poszczególne kwalifikacje lub zawód, jeżeli posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak: certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze;
  • możliwe będzie uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego;
  • w załącznikach określony zostanie wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • określenie sposobu ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym z uwzględnieniem różnego sposobu określenia wyniku poszczególnych egzaminów (dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie ustalał jeden wynik końcowy umieszczany na wydawanym dyplomie zawodowym).

projekt rozporządzenia MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół (z 28 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Zgodnie z projektem MEN powierzy ORPEG oprócz dotychczasowych zadań, tj. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi (które z dniem 1 września 2019 r. stają się szkołami polskimi) oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, oraz wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego – dodatkowo zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół.


Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel