Nie ustają prace legislacyjne MEN – przegląd nowych projektów rozporządzeń

Data publikacji: 9 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nie ustają prace legislacyjne MEN – przegląd nowych projektów rozporządzeń

W ostatnich dniach czerwca i na początku lipca opublikowano kolejne projekty rozporządzeń MEN. Sprawdzamy, co nowego planuje ustawodawca.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (z 11 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Nowelizacja jest konsekwencją zmiany struktury szkolnictwa i wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty, a także egzaminu zawodowego. Dlatego planowane jest rozszerzenie zakresu dodatkowych wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora Komisji Centralnej i dyrektora komisji okręgowej, o znajomość regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu zawodowego.

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki (z 6 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: następny dzień po ogłoszeniu (projekt został już skierowany do podpisu premiera)

Rozporządzenie zakłada ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Do zadań Pełnomocnika będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkół i placówki, w szczególności

przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, przeanalizowanie propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Pełnomocnik będzie również mógł wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (z 19 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

W projekcie przewidziano następujące zmiany:

  • szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi (konsekwencja zmiany systemowej);
  • podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez MEN;
  • na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego będą gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w arkuszach monitorowania;
  • zmiany porządkujące w związku ze zniesieniem podziału na szkoły niepubliczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych;
  • od 1 września 2019 r. kurator oświaty nie będzie sprawował już nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzonymi przez samorząd województwa, powiat lub gminę.

projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (z 18 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Uchylone zostaną regulacje dotyczące łączenia klas w szkołach  zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Kwestie te będą bowiem uregulowane w innych aktach prawnych.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (z 17 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest konsekwencją zastąpienia szkolnych punktów konsultacyjnych szkołami polskimi.

Generalnie utrzymano dotychczasowy stan prawny. Przewidziane zostały jedynie następujące nowości:

  • zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego w wyniku złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października będzie dokonywana z dniem 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego;

umożliwione będzie wypłacanie dodatku walutowego również w euro (EUR), w przypadkach uzasadnionych zapewnieniem siły nabywczej pieniądza, na pisemny wniosek nauczyciela.

projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (z 3 lipca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Najważniejsze rozwiązania:

  • osoba, która potwierdziła kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika powinna mieć możliwość uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na okres, w jakim potwierdziła poszczególne kwalifikacje lub zawód, jeżeli posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak: certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze;
  • możliwe będzie uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego;
  • w załącznikach określony zostanie wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • określenie sposobu ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym z uwzględnieniem różnego sposobu określenia wyniku poszczególnych egzaminów (dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie ustalał jeden wynik końcowy umieszczany na wydawanym dyplomie zawodowym).

projekt rozporządzenia MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół (z 28 czerwca 2019 r.)

 

Termin wejścia w życie: 1 września 2019 r.

Zgodnie z projektem MEN powierzy ORPEG oprócz dotychczasowych zadań, tj. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi (które z dniem 1 września 2019 r. stają się szkołami polskimi) oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, oraz wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego – dodatkowo zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół.


Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel