Niższe dodatki uzupełniające dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Planowane od nowego roku zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają uelastycznić płace w oświacie.  Wynagrodzenia nauczycieli będą mieć bardziej motywujący charakter. Zmienią się także zasady liczenia średnich wynagrodzeń -  obniży to wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

Planowane od nowego roku zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają uelastycznić płace w oświacie.  Wynagrodzenia nauczycieli będą mieć bardziej motywujący charakter. Zmienią się także zasady liczenia średnich wynagrodzeń -  obniży to wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

Zobowiązanie do osiągnięcia średnich wynagrodzeń łącznie dla wszystkich nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli, jak dotychczas, choć nazwane wskaźnikami, będą stanowić dla:

  1. nauczyciela stażysty - 100%;
  2. nauczyciela kontraktowego - 111%;
  3. nauczyciela mianowanego - 144%;
  4. nauczyciela dyplomowanego - 184%
    kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Organ prowadzący jest zobowiązany wydatkować w ciągu roku kalendarzowego łącznie na wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego kwotę równą sumie iloczynów etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego i powyższych wskaźników.

Karta Nauczyciela  nie będzie się już posługiwać zwrotem „średnie wynagrodzenie”. Zostało ono zastąpione zwrotem „wskaźnik kalkulacyjny”. Organy prowadzące nie będą musiały już bowiem dążyć do osiągnięcia średniej dla każdego stopnia awansu.
Regulamin wynagradzania bez podziału na stopnie awansu!

Dotychczas, organy prowadzące, określały dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

  1. wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
  2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  3. wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Od 1 stycznia 2014 r. regulaminy wynagradzania będą określały powyższe składniki bez podziału na poszczególne stopnie awansu. Nadal zasady wynagradzania określane przez organy prowadzące będą musiały zapewniać osiąganie średnich wynagrodzeń - z tym, że nie dla każdego stopnia awansu, lecz dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego łącznie.
Wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli także za unijne pieniądze

Organy prowadzące nadal będą mogły zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego jednakże już nie tylko z dochodów własnych, lecz także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nowe zasady liczenia średnich wynagrodzeń

Aby ustalić czy dany organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego osiągnął średnie wynagrodzenia nauczycieli (odpowiedni wskaźnik) dla wszystkich stopni awansu łącznie, do 20 stycznia każdego roku organ ten przeprowadzi analizę wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli, wydatkowanych w poprzednim roku kalendarzowym. Różnica pomiędzy kwotą, którą organ prowadzący powinien wydać na wynagrodzenia nauczycieli  a kwotą wydaną w danym roku, będzie dzielona między nauczycieli.

Dodatku uzupełniającego nie otrzymają nauczyciele na urlopach zdrowotnych

Dodatek uzupełniający otrzymają tylko ci nauczyciele, którzy byli zatrudnieni i pobierali wynagrodzenie za pracę w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy. Dodatek uzupełniający będzie wypłacany, jak dotychczas do 31 stycznia następnego roku. O przyznaniu dodatku nie będzie już decydowało to, czy na danym stopniu awansu osiągnięto średnie wynagrodzenia. Dzięki temu, organ prowadzący będzie mógł najlepszym nauczycielom zagwarantować najwyższą płacę - nawet kosztem nauczycieli posiadających inny, choćby wyższy stopień awansu. Ważne jest tylko by suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli odpowiadała kwocie, którą organ prowadzący jest zobowiązany wydać .  Dodatek będzie przysługiwał w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Doprecyzowanie, że dodatek przysługuje wyłącznie nauczycielom pobierającym wynagrodzenie za pracę w roku kalendarzowego, którego dotyczy dodatek ma zagwarantować, że dodatek otrzymają tylko ci nauczyciele, którzy faktycznie pracowali, a nie otrzymają ich ci, którzy tylko pobierali wynagrodzenie przebywając np. na urlopie dla poratowania zdrowia.
Tylko świadczenie z ZFŚS poza definicją wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek wiejski będzie składnikiem wynagrodzenia nauczycieli - dotychczas wraz ze świadczeniami z ZFŚS, dodatki socjalne nie były tak traktowane. W konsekwencji, wydatki poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego  na wypłatę dodatku wiejskiego, będą wliczane do średnich wynagrodzeń, co w sposób oczywisty przełoży się na mniejszą różnicę między wydatkami, które organy prowadzące powinny ponieść a poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli. Wiadomo, im mniejsza różnica, tym mniejsza pula środków do podziału pomiędzy nauczycieli w ramach dodatku uzupełniającego.

Dodatek wiejski wypłacany nauczycielom będzie wliczany do sumy wynagrodzeń wypłaconych przez organ prowadzący.
Za honorowego profesora oświaty zapłaci ministerstwo

Nauczycielowi dyplomowanemu, którzy uzyska tytuł honorowy profesora oświaty, jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości sześciokrotnej stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, wypłaci minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a nie jak dotychczas organ prowadzący.

Zyskają samorządy - stracą nauczyciele

Nowe przepisy umożliwią samorządom bardziej elastyczne zarządzania wynagrodzeniami nauczycieli. Dotychczas, w wyniku rocznej analizy, często okazywało się, że organy prowadzące łącznie wypłacały sumę średnich wynagrodzeń jednakże płaciły więcej niż muszą na niektórych stopniach awansu zawodowego, a w konsekwencji musiały znajdować dodatkowe środki, by wypłacić dodatki uzupełniające na innych stopniach awansu zawodowego, dla których nie osiągnięto średniej.

W konsekwencji, najlepsi nauczyciele będą mogli otrzymywać wyższe niż przeciętne wynagrodzenie, a słabsi mogą nie osiągać średniej dla danego stopnia awansu i nie otrzymają z tego tytułu żadnej rekompensaty.
Zmiany obejmą średnie wynagrodzenia za 2014 rok

W związku z tym, że przepisy Karty Nauczyciela mają zmienić się z dniem 1 stycznia 2014 r., powyższe zmiany co do liczenia średnich wynagrodzeń oraz dodatku uzupełniającego będą miały zastosowanie dopiero od przyszłego roku. Oznacza to, że dodatek uzupełniający za 2013 rok nauczyciele otrzymają na dotychczasowych zasadach.

Źródło:

  • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel