Nowe wymogi na stanowisko dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia nauczycieli

Data publikacji: 11 grudnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Nowe wymogi na stanowisko dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia nauczycieli

Aby objąć funkcję dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia zawodowego należy spełnić określone warunki m.in. w zakresie stażu, ale też kwalifikacji zawodowych. Sprawdzamy, jak zostanie to uregulowane w nowym rozporządzeniu MEN.

4 rodzaje placówek doskonalenia

Projekt rozporządzenie dotyczy wymagań na stanowisko dyrektora następujących placówek:

  • publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

3 nowości

Projekt przewiduje następujące zmiany:

  • wymóg posiadania przez kandydata na dyrektora co najmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, lub co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym rozciągnięto również na kandydatów na dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia,
  • rozszerzono katalog możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o stanowisko dyrektora ww. placówek doskonalenia nauczycieli (oprócz certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego będzie można także wykorzystać dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego),
  • kandydat będzie składał oświadczenie zawierającego wskazane dane osobowe kandydata (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i miejsce zamieszkania/adres do korespondencji) zamiast poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez właściwego ministra (z 14 października 2019 r.).

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel