Nowości w udzielaniu dotacji na podręczniki – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 22 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowości w udzielaniu dotacji na podręczniki – projekt rozporządzenia

Nowe wzory formularzy zawiera projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Co nowego w rozporządzeniu

Rozporządzenie określa:

1)  sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez JST oraz dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą JST oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości odpowiednio dotacji celowej, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,

2)  wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą JST oraz osobę fizyczną,

3)  sposób przekazywania przez JST wojewodom wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,

4)  tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,

5)  szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Nowe terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę

Wojewoda udziela dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do:

  • 4 czerwca – w przypadku wniosku JST, który został przekazany w terminie od 15 kwietnia do 5 maja,
  • 9 sierpnia – w przypadku wniosku JST, który został przekazany w terminie od 6 maja do 10 lipca,
  • 15 października – w przypadku wniosku JST, który został przekazany w terminie od 11 lipca do 15 września.

Zmiany w strukturze formularzy

W celu zapewnienia większej przejrzystości zmieniona została struktura formularzy poprzez wydzielenie trzech bloków tematycznych zawierających informacje dotyczące wnioskowanych kwot dotacji oraz ich rozliczania w zakresie:

  • podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  • materiałów ćwiczeniowych,
  • refundacji kosztów poniesionych w 2017 r.
We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, uwzględniono natomiast nowy sposób rozliczania dotacji w związku ze zmianą zasad ustalania przez dyrektora szkoły zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych (art. 56 ust. 4 i 5 ustawy).

Szkoła lub JST będzie rozliczała się z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne, w tym kwot refundacji w danym roku budżetowym, a także z łącznej kwoty dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe, w tym kwot refundacji w danym roku budżetowym. We wzorach formularzy uwzględniono nowy sposób liczenia kosztów obsługi zadania, które będą stanowić l% przekazanej kwoty dotacji celowej (dotychczas koszty na obsługę zadania wynosiły l% wykorzystanej dotacji celowej).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (projekt z 15 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel