Nowości w zakresie bezpieczeństwa i inne zmiany w organizacji działania innych form wychowania przedszkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowości w zakresie bezpieczeństwa i inne zmiany w organizacji działania innych form wychowania przedszkolnego

Nowe rozporządzenie regulujące zasady działania innych form wychowania przedszkolnego określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno form publicznych, jak i niepublicznych. W znacznej mierze projekt odzwierciedla dotychczasowy stan prawny, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka nowości. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa

W projekcie doprecyzowano wymagania przeciwpożarowe, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego. Przede wszystkim w przypadku, gdy lokal zajmowany przez inna formę wychowania przedszkolnego nie spełnia wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ZL II lub rozwiązań zamiennych, o których mowa w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wówczas powinien:

  • znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia punktu lub zespołu,
  • znajdować się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej.

Wskazano również, że przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi zewnętrznych, może prowadzić przez maksymalnie 2 pomieszczenia lokalu, w tym pomieszczenie, w którym przebywają dzieci i posiadać długość nieprzekraczającą 20 m lub  40 m (w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio na zewnątrz budynku).

Nadto zgodnie z nowymi wymogami okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Poza tym w związku z pojawieniem się na rynku gaśnic proszkowych ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, które nie spełniają norm przeciwpożarowych (są nieskuteczne podczas gaszenia ognia), doprecyzowano, że lokal powinien być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A. Natomiast drogi ewakuacyjne z lokalu powinny posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi mają być zamykane drzwiami.

Diagnoza 5-latków tylko na żądanie rodziców

Projekt rozporządzenia zawiera również sprecyzowany obowiązek przeprowadzenia diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, która ma być przeprowadzana względem wszystkich dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć edukację szkolną w wieku 6 lat, jednak wyłącznie na wniosek rodziców.

Maksymalnie 25 dzieci w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego

Ustawodawca chce zapobiec tworzeniu pod nazwą np. punktu przedszkolnego faktycznych kilkuoddziałowych przedszkoli. W tym celu w projekcie doprecyzowano, iż punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci. Tak jak dotychczas możliwe będzie natomiast prowadzenie zajęć w grupach o liczebności od 3 do 25 dzieci.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (projekt z 28 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel