Obniżenie dodatku wiejskiego i likwidacja dodatków socjalnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zmiany Karty Nauczyciela obejmą też prawo do dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Zarówno wysokość dodatku, jak i krąg nauczycieli do niego uprawnionych zostaną ograniczone. Pozostałe dodatki socjalne dla nauczycieli zostaną zlikwidowane. Poznaj szczegóły!

Zmiany Karty Nauczyciela obejmą też prawo do dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Zarówno wysokość dodatku, jak i krąg nauczycieli do niego uprawnionych zostaną ograniczone. Pozostałe dodatki socjalne dla nauczycieli zostaną zlikwidowane. Poznaj szczegóły!

Liczy się miejsce świadczenia pracy, a nie miejsce zatrudnienia

W obecnym stanie prawnym, aby otrzymać dodatek wiejski nauczyciel musi spełnić 2 warunki tj. musi:

  • posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
  • być zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców
    (art. 54 ust. 5 KN).
Nie ma zatem znaczenia, czy szkoła, w której nauczycie świadczy pracę jest położona na terenie uzasadniającym przyznanie dodatku wiejskiego - decyduje miejsce zatrudnienia.
Po zmianach, dodatek wiejski będzie przysługiwał tylko tym nauczycielom, których miejscem świadczenia pracy jest wieś lub miasto do 5.000 mieszkańców.
Dodatek wiejski w stałej wysokości - 261,81 zł

Dotychczas im nauczyciel więcej zarabiał, tym jego dodatek wiejski był wyższy, bowiem wysokość tego dodatku była uzależniona od otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego (10% tegoż wynagrodzenia) . Takie rozwiązanie było nieuzasadnione, bowiem dodatek o charakterze socjalnym nie powinien wzrastać wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.

Resort edukacji proponuje ustalenie dodatku wiejskiego w stałej wysokości tj. 10% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 r. tj. 261,81 zł.
Dodatek wiejski wliczany do średnich wynagrodzeń - zyskają samorządy, a nauczyciele stracą

Dodatek wiejski jest jednym z elementów wynagrodzenia nauczyciela, w związku z tym środki przeznaczone na ten dodatek będą wliczane do wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli.

Kwoty wypłaconych dodatków wiejskich zwiększą sumę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a tym samym zmniejszą różnicę między wydatkami poniesionymi a średnimi wynagrodzeniami. W ten sposób samorządy, zobowiązane do wypłacania dodatków uzupełniających zaoszczędzą, bowiem kwota do podziału między nauczycieli w formie dodatków uzupełniających będzie niższa.

Więcej na temat zmian dotyczących dodatków uzupełniających w artykule „Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę”.

Likwidacja dodatków socjalnych dla nauczycieli

Szukając oszczędności, ministerstwo proponuje likwidację dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły (art. 54 ust. 1-4 i 6-8, art. 56, art. 58, art. 60 i art. 61 KN). Dodatki te bowiem są reliktem przeszłości i w obecnych realiach społeczno - gospodarczych utraciły swój pierwotny cel.

Oczywiście nauczyciele, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów korzystali z prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do użytkowania działki gruntu - zachowają to uprawnienie do końca okresu, na jaki zostały im przyznane. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli wnioskować nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie ustawy spełnią warunki do jego otrzymania.
Środki, które dotychczas były wydatkowane na powyższe uprawnienia socjalne będą nadal w rękach samorządów. Organy prowadzące będą mogły je przeznaczyć na oświatę adekwatnie do lokalnych potrzeb, w tym na wzrost motywacyjnych składników wynagrodzenia nauczycieli i poprawę warunków ich pracy.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel