Obniżenie dodatku wiejskiego i likwidacja dodatków socjalnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zmiany Karty Nauczyciela obejmą też prawo do dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Zarówno wysokość dodatku, jak i krąg nauczycieli do niego uprawnionych zostaną ograniczone. Pozostałe dodatki socjalne dla nauczycieli zostaną zlikwidowane. Poznaj szczegóły!

Liczy się miejsce świadczenia pracy, a nie miejsce zatrudnienia

W obecnym stanie prawnym, aby otrzymać dodatek wiejski nauczyciel musi spełnić 2 warunki tj. musi:

  • posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
  • być zatrudniony na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców
    (art. 54 ust. 5 KN).
Nie ma zatem znaczenia, czy szkoła, w której nauczycie świadczy pracę jest położona na terenie uzasadniającym przyznanie dodatku wiejskiego - decyduje miejsce zatrudnienia.
Po zmianach, dodatek wiejski będzie przysługiwał tylko tym nauczycielom, których miejscem świadczenia pracy jest wieś lub miasto do 5.000 mieszkańców.
Dodatek wiejski w stałej wysokości - 261,81 zł

Dotychczas im nauczyciel więcej zarabiał, tym jego dodatek wiejski był wyższy, bowiem wysokość tego dodatku była uzależniona od otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego (10% tegoż wynagrodzenia) . Takie rozwiązanie było nieuzasadnione, bowiem dodatek o charakterze socjalnym nie powinien wzrastać wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.

Resort edukacji proponuje ustalenie dodatku wiejskiego w stałej wysokości tj. 10% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 r. tj. 261,81 zł.
Dodatek wiejski wliczany do średnich wynagrodzeń - zyskają samorządy, a nauczyciele stracą

Dodatek wiejski jest jednym z elementów wynagrodzenia nauczyciela, w związku z tym środki przeznaczone na ten dodatek będą wliczane do wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli.

Kwoty wypłaconych dodatków wiejskich zwiększą sumę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a tym samym zmniejszą różnicę między wydatkami poniesionymi a średnimi wynagrodzeniami. W ten sposób samorządy, zobowiązane do wypłacania dodatków uzupełniających zaoszczędzą, bowiem kwota do podziału między nauczycieli w formie dodatków uzupełniających będzie niższa.

Więcej na temat zmian dotyczących dodatków uzupełniających w artykule „Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę”.

Likwidacja dodatków socjalnych dla nauczycieli

Szukając oszczędności, ministerstwo proponuje likwidację dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły (art. 54 ust. 1-4 i 6-8, art. 56, art. 58, art. 60 i art. 61 KN). Dodatki te bowiem są reliktem przeszłości i w obecnych realiach społeczno - gospodarczych utraciły swój pierwotny cel.

Oczywiście nauczyciele, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów korzystali z prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do użytkowania działki gruntu - zachowają to uprawnienie do końca okresu, na jaki zostały im przyznane. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli wnioskować nauczyciele, którzy do dnia wejścia w życie ustawy spełnią warunki do jego otrzymania.
Środki, które dotychczas były wydatkowane na powyższe uprawnienia socjalne będą nadal w rękach samorządów. Organy prowadzące będą mogły je przeznaczyć na oświatę adekwatnie do lokalnych potrzeb, w tym na wzrost motywacyjnych składników wynagrodzenia nauczycieli i poprawę warunków ich pracy.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel