Od stycznia 2018 zmiany w dotowaniu przedszkoli

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 6 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Od stycznia 2018 zmiany w dotowaniu przedszkoli

Dotacja przedszkolna nie będzie uzależniona od położenia placówki, ale od organu prowadzącego i rejestrującego – tak przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej.

Zmiany dotyczą sposobu naliczania dotacji

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w której zawarte są kompleksowe uregulowania dotyczące udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia. Przedstawiony projekt przewiduje, że dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich JST, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

2 obszary zmian przewidziane w projekcie

Projekt rozporządzenia określa:

1) Tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę JST oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta JST jest organem rejestrującym, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

2) Sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego. Ponadto w § 5 ust. 5 wprowadzono wzór dotyczący średniorocznej liczby uczniów ogółem, który ułatwi JST ustalanie wydatków na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie uwzględniono zmiany polegające na zmianie sposobu naliczania dotacji – będzie ona naliczana dla danej JST według organu rejestrującego lub organu prowadzącego daną placówkę wychowania przedszkolnego (w przypadku prowadzenia przez JST), a nie według położenia placówki wychowania przedszkolnego (art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Spowoduje to rozszerzenie grupy jednostek będących beneficjentami dotacji.

Rozszerzenia grupy beneficjentów dotacji

Rozszerzenie nie uwzględnia § 3 projektu rozporządzenia – dotyczącego dzieci nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Przepis ten dalej będzie obejmował tylko gminy, gdyż to ich zadaniem własnym jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

Przepisy przejściowe

W § 6 projektu rozporządzenia dodany został przepis przejściowy dotyczący pomniejszenia dotacji naliczanej na rok 2018 – do pomniejszenia brana będzie liczba dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do rozliczenia dotacji za rok 2017, zgodnie z art. 108 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stosować się będzie rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (projekt z 31 października 2017 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel