Podwyżki w szkołach prowadzonych przez ministrów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

MPiPS opublikowało projekt rozporządzenia, które na nowo ureguluje wysokość wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz takich jednostkach jak CKE, KOWEZiU, ORE. Większość regulacji stanowi powtórzenie dotychczasowych przepisów. Zmiany w stosunku do obecnych regulacji obejmą m.in. wprowadzenie dodatku walutowego, podwyższenie wysokości dodatku specjalnego, dodanie nowego poziomu wysokości jednorazowej odprawy emerytalno - rentowej. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 września 2013 r..

MPiPS opublikowało projekt rozporządzenia, które na nowo ureguluje wysokość wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz takich jednostkach jak CKE, KOWEZiU, ORE. Większość regulacji stanowi powtórzenie dotychczasowych przepisów. Zmiany w stosunku do obecnych regulacji obejmą m.in. wprowadzenie dodatku walutowego, podwyższenie wysokości dodatku specjalnego, dodanie nowego poziomu wysokości jednorazowej odprawy emerytalno - rentowej. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 września 2013 r..

Nowy składnik wynagrodzenia - dodatek walutowy

Pracownicy niepedagogicznie wykonujący pracę w szkole mającej siedzibę za granicą, prowadzonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w przeciwieństwie do swoich odpowiedników zatrudnionych w urzędach konsularnych i placówkach dyplomatycznych, obecnie nie otrzymują części wynagrodzenia w walucie obcej. Nowe rozporządzenie przyznaje im dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy). Wprowadzenie tego dodatku ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania w Polsce i za granicą. Dodatek ten będzie wypłacany w walucie stanowiącej środek płatniczy w państwie, w którym pracownik wykonuje pracę, a w przypadkach uzasadnionych zapewnieniem siły nabywczej pieniądza, na pisemny wniosek pracownika, w dolarach USA (USD).

Dodatek specjalny - do 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Obecnie, z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania, możliwe było przyznanie dodatku specjalnego w kwocie nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Nowe regulacje pozwalają przyznać w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny w wysokości do 50% wynagrodzenia. Jest to dodatek fakultatywny, zatem to pracodawca zdecyduje o możliwości i zasadności przyznania pracownikowi tego dodatku w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Staż do dodatku stażowego bez względu na podstawowe i dodatkowe miejsce pracy

W stosunku do dotychczasowych przepisów o dodatku za wysługę lat, usunięto zapis, który wiązał zasady liczenia stażu pracy z podstawowym i dodatkowym zatrudnieniem. Z uwagi na brak definicji tych pojęć, przepis ten, jako niejednoznaczny i mogący nasuwać wątpliwości w praktyce stosowania, uznano za zbędny.

Po 20 latach pracy - trzymiesięczna odprawa emerytalno - rentowa

Nowe rozporządzenie wprowadza jeszcze jedną, najwyższą, kategorię odprawy emerytalno - rentowej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy przepracowali co najmniej 20 lat. Taki poziom odprawy ma zastosowanie do pracowników większości państwowych jednostek budżetowych.

Osobna tabela stawek wynagrodzenia dla CKE, ORE, KOWEZiU, CENSA, KCER

W projekcie rozporządzenia ustalono odrębną tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, w tym Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kwoty wynagrodzeń będą kształtowały się w granicach 1.130 - 9.500 zł. Takie wynagrodzenie otrzymają także pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Nowe stanowiska i więcej stanowisk z dodatek funkcyjnym

Nowe przepisy wprowadzą też nowe stanowiska w placówkach doskonalenia nauczycieli tj. m.in.:

 1. pełnomocnik dyrektora,
 2. audytor wewnętrzny,
 3. koordynator ds. kontroli zarządczej,
 4. koordynator/kierownik projektu,
 5. kierownik wydziału,
 6. kierownik zespołu,
 7. menadżer projektu,
 8. główny specjalista,
 9. starszy specjalista,
 10. specjalista,
 11. starszy informatyk,
 12. informatyk,
 13. redaktor językowy.

Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego został uzupełniony o stanowiska funkcyjne pracowników placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym tj. m.in. zastępcy głównego księgowego, kierownika zespołu, pełnomocnika dyrektora, audytora wewnętrznego i in.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. (projekt z 31 lipca 2012 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel