Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli – projekt zmian

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli – projekt zmian

14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o czynie naruszającym prawa i dobro dziecka oraz możliwość zaniechania tej czynności, gdy dyrektor ustali, że do czynu, o który jest podejrzewany nauczyciel, jednak nie doszło. Sprawdź, co jeszcze ma zmienić się w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

Czas na zawiadomienie rzecznika

Od 1 września 2019 r. dyrektor ma tylko 3 dni robocze na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Praktyka wskazuje, że jest to zbyt krótki czas na analizę sytuacji przez dyrektora. W związku z tym planowane jest wydłużenie tego terminu do 14 dni.

Nie o wszystkim dowie się rzecznik

Jednocześnie ma zostać zniesiony obowiązek informowania rzecznika dyscyplinarnego o każdym podejrzeniu dokonania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Dyrektor nie będzie już musiał składać zawiadomienia, jeśli okoliczności sprawy bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.

Zmiany w terminach

Planowane są także zmiany w terminach dotyczących okresu przedawnienia oraz składania przez rzecznika  wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Jest

Będzie

Brak terminu, w którym rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; aktualnie jest ograniczony tylko okresem przedawnienia

Rzecznik dyscyplinarny będzie miał 4 miesiące od wszczęcia postępowania wyjaśniającego na  wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu.

Postępowanie dyscyplinarne nie będzie mogło być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu .

Rzadziej stosowane zawieszenie

Obecnie zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela jest obowiązkowe,  jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.. Zmienione przepisy wprowadzą wyjątek, w którym nauczyciel nie będzie musiał być zawieszony, jeżeli:

  • we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem
    oraz
  • jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie  nauczyciela  od wykonywania obowiązków w szkole.

Przepisy przejściowe

Projekt ustawy przewiduje, że do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku zaś, gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po dniu wejścia w życie  ustawy także stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel