Pozytywna opinia samorządów o nowej Karcie Nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Wydawało się, że to strona samorządowa będzie chciała zablokować zmiany w Karcie Nauczyciela, bowiem wypracowany kompromis dalece odbiegał od zaproponowanych rozwiązań. Samorządy jednak pozytywnie zaopiniowały projekt zmian, zaznaczając przy tym, że niestety proponowane rozwiązania nie mają charakteru zmian systemowych, a szkoda. Poznaj opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat zmian w Karcie Nauczyciela.

Wydawało się, że to strona samorządowa będzie chciała zablokować zmiany w Karcie Nauczyciela, bowiem wypracowany kompromis dalece odbiegał od zaproponowanych rozwiązań. Samorządy jednak pozytywnie zaopiniowały projekt zmian, zaznaczając przy tym, że niestety proponowane rozwiązania nie mają charakteru zmian systemowych, a szkoda. Poznaj opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat zmian w Karcie Nauczyciela.

3 dni urlopu na żądanie dla nauczycieli szkół feryjnych

Z aprobatą przyjęto zmiany dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych w szkołach feryjnych tj. przyznanie nauczycielom prawa do 47 dni roboczych urlopu wykorzystywanego zgodnie z planem urlopów. Zaproponowano jednak przyznanie nauczycielom prawa do 3 dni urlopu na żądanie

Obecnie nauczyciele w szkołach feryjnych nie mogą korzystać z urlopu na żądanie i resort edukacji nie planował tego zmieniać. Zaskakująca jest propozycja przyznania 3 dni urlopu na żądanie, gdy wszyscy inny pracownicy, w tym nauczyciele placówek nieferyjnych, mają prawo do 4 dni urlopu do wykorzystania poza uzgodnionym planem.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących urlopu wypoczynkowego w artykule „Urlop wypoczynkowy już nie tylko w ferie”.
Tak dla zwiększenia roli rodziców w życiu szkoły

Samorządy pozytywnie oceniły propozycję wzmocnienia pozycji rady rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli poprzez zasięganie jej opinii przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, a także umożliwienie brania udziału w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli, w roli obserwatorów.

Ta propozycja jest bardzo korzystna dla rodziców, którzy chcieliby mieć jakikolwiek wpływ na pracę nauczycieli, bowiem powierzają im swoje dzieci. Na tę zmianę nie zgadzają się związki zawodowe argumentując, że rodzice nie mają odpowiedniej wiedzy, by móc wypowiadać się o pracy nauczycieli.
Wszyscy przeciwni przeniesieniu postępowania dyscyplinarnego do organów prowadzących

Ministerstwo edukacji zaproponowało przeniesienie postępowania dyscyplinarnego z kuratorów oświaty do organów prowadzących. Zdaniem resortu edukacji takie rozwiązanie pozwoli, by nauczyciele byli sądzeni za przewinienia dyscyplinarne w organie, który jest bliżej szkoły.

Na tę propozycję nie zgadzają się ani samorządy ani środowisko nauczycieli.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego w artykule „Postępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych”.
Zgoda na krótszy urlop zdrowotny

Choć rozwiązania dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia zaproponowane przez ministerstwo odbiegają od postulatów samorządowców, przedstawione regulacje są „mniejszym złem” i częściowo wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, w związku z tym zostały ocenione pozytywnie.

Warto przypomnieć, że nowym regulacjom dotyczącym urlopu dla poratowania zdrowia sprzeciwia się Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w swojej opinii podkreślił, że urlop zdrowotny po 20 latach pracy nie ma już żadnego związku z profilaktyką zdrowotną, bowiem po tylu latach pracy jest na nią za późno.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia w artykule „Urlop dla poratowania zdrowia - rok w całej karierze”.
Organy prowadzące nie chcą brać udziału w awansie zawodowym

Resort edukacji zaproponował, aby awans przeprowadzał organ prowadzący, zaś przedstawiciele kuratorium oświaty brali udział w komisjach awansowych jedynie w charakterze obserwatorów.

Kompetencji do przeprowadzania postępowania awansowego nie chcą organy prowadzące. Samorządowcy postulują za pozostawieniem procedury awansu zawodowego przy kuratoriach i nie ograniczaniem w tym zakresie roli kuratora oświaty.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących awansu zawodowego w artykule „Awans zawodowy - bez udziału kuratorium.
Więcej środków na doradztwo metodyczne

Pozytywnie oceniono zmianę wysokości odpisu na doskonalenie zawodowe z 1%, na taki jak w ustawie okołobudżetowej na 2013 r. , czyli do 1% ale nie mniej niż 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Samorządy postulują jednak o inną alokację środków w puli na doskonalenie w sposób umożliwiające wydatkowanie więcej niż 20% całej puli na doradztwo metodyczne

Należy rozszerzyć proponowany wykaz form doskonalenia zawodowego o takie, które wynikają z kierunków lokalnych strategii rozwojowych i lokalnej polityki oświatowej, a ponadto uregulować je w rozporządzeniu, a nie w ustawie.
Przeciw dodatkom uzupełniającym

Samorządy chcą, aby z Karty Nauczyciela został w ogóle wykreślony art. 30a, który obliguje gminy do ustalania średnich wynagrodzeń w podległych szkołach, a w przypadku nieosiągnięcia określonych stawek, wypłacania dodatków uzupełniających.

Nawet zmienione zgodnie z projektem brzmienie przepisu art. 30a KN nie zlikwiduje absurdu tego rozwiązania, a pieniądze wydawane na dodatki uzupełniające mogły by być przeznaczone na rzeczywiste motywowanie nauczycieli.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących dodatku uzupełniającego w artykule „Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę”.
Likwidacja dodatku wiejskiego

Resort edukacji zaplanował likwidację części dodatków socjalnych dla nauczycieli, zostawiając jednak prawo do dodatku wiejskiego w wysokości 10% kwoty bazowej z 2013 r.

Samorządy chcą likwidacji także dodatku wiejskiego oraz większego ograniczenia wszystkich dodatków socjalnych dla nauczycieli.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących dodatków socjalnych w artykule „Obniżenie dodatku wiejskiego i likwidacja dodatków socjalnych”.
Zasady ewidencji czasu pracy nauczycieli w rozporządzeniu

Wbrew opinii związków zawodowych, że organy prowadzące chcą ingerować w czas pracy nauczycieli, strona samorządowa wcale nie jest przekonana czy zaproponowane przez ministerstwo edukacji rozwiązanie ma w ogóle sens.

Samorządy chciały większej ewidencji czasu pracy nauczycieli, ale nie w zaproponowany sposób. Przede wszystkim ewidencja ta nie powinna być rozróżniana na trzy formy aktywności nauczycieli (rady pedagogiczne, czas dla rodziców oraz czas poświęcony na doskonalenie zawodowe), a ponadto regulacja ta powinna znaleźć się rozporządzeniu, a nie akcie rangi ustawowej.
Więcej na temat planowanych zmian dotyczących rozliczania czasu pracy nauczycieli w artykule „Ewidencja czasu pracy nauczycieli - nadal nie obejmie wszystkich czynności”.
Negatywna opinia ucieszyłaby nauczycieli

Właściwie nie byłoby prostszego zadania niż wydanie i uzasadnienie opinii negatywnej, z której ucieszyłoby się przede wszystkim środowisko nauczycielskie, lecz również część środowisk samorządowych. Taka postawa pokazałaby, że samorządy są nieugięte, lecz z drugiej strony zablokowałaby jakiekolwiek zmiany w Karcie Nauczyciela.

Strona samorządowa ubolewa jednak, że proponowane rozwiązania docenią osoby zajmujące się prowadzeniem szkół, a nie są to rozwiązania systemowe, zmieniające organizację, zarządzanie i finansowanie polskiej oświaty.

Źródło:

  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (www.zgwrp.p),
  • PAP (www.samorzad.pap.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel