Projekt rozporządzenia w sprawie rekrutacji – czy przewiduje nowe rozwiązania

Data publikacji: 16 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Projekt rozporządzenia w sprawie rekrutacji – czy przewiduje nowe rozwiązania

MEN publikuje w krótkim czasie kolejny projekt rozporządzenia. Tym razem dotyczy rekrutacji do publicznych szkół, przedszkoli i placówek i centrów. Sprawdzamy, czy w rozporządzeniu przewidziano nowe rozwiązania, czy też w całości powiela ono dotychczasowy stan prawny.

Co w nowym rozporządzeniu

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). Chodzi tu mianowicie o:

  • zmianę kryteriów postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia polegających na rezygnacji z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • zastąpienie placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego;
  • uzupełnienie przepisów przejściowych regulujących sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem.

W pozostałym zakresie rozporządzenie właściwie powiela dotychczasowe rozwiązania. Reguluje ono w szczególności:

  • jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I poszczególnych szkół,
  • skład komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb pracy  i zadania komisji rekrutacyjnej,
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych,
  • sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty
  • przekazywanie informacji o szkołach ponadpodstawowych umożliwiających realizację obowiązku nauki

Regulacje przejściowe

Co oczywiste, w projekcie przewidziano również rozwiązania przejściowe - w zakresie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 do szkół ponadpodstawowych. Otóż w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia i szkół dla dorosłych brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ósmoklasisty jedynie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, gdyż przez pierwsze 3 lata od momentu wprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – egzamin będzie przeprowadzany tylko z tych przedmiotów. W związku z tym egzamin ósmoklasisty w okresie przejściowym będzie odmiennie punktowany. Poza tym przewidziano odrębny sposób punktowania uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

Projektowane rozporządzenie będzie miało zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego na rok szkolny 2020/2021. W konsekwencji rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (z 9 lipca 2019 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel