Projektowane zmiany w rozporządzeniu zmieniającym dotyczącym placówek publicznych

Data publikacji: 14 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Projektowane zmiany w rozporządzeniu zmieniającym dotyczącym placówek publicznych

Od 1 września częściowo zmienią się przepisy dotyczące funkcjonowania placówek publicznych, w tym m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Sprawdzamy, co może się zmienić w nowych przepisach.

10 projektowanych zmian

W projekcie rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) Wskazanie, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

2) Rezygnacja z określenia minimalnego czasu 2 godzin na codzienną organizację przez ośrodki zajęć na świeżym powietrzu.

3) Młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewnią odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności. Przepisy przewidują jednocześnie możliwość ograniczenia bądź zakazania przez dyrektora MOW wychowankowi kontaktów z osobami spoza ośrodka, jeśli mają one negatywny wpływ na porządek prawny, bezpieczeństwo ośrodka, lub wpływają niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego.

4) Rezygnacja ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie.

5) Możliwość przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

6) Możliwość pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym dzieci i młodzieży niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej.

7) Rozszerzenie zakresu zadań zapewnianych przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i specjalny ośrodek wychowawczy.

8) Zatrudnianie psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków.

9) Współpraca specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek – w zakresie opracowywania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w szczególności w zakresie zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i oddziaływań wychowawczych.

10)  Dostosowanie funkcjonowania placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do przepisów nowego ustroju szkolnego oraz dookreślono sposób sprawowania opieki w porze nocnej w tych placówkach.

Przepisy przejściowe

Ze względu na projektowane zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie zatrudniania psychologów i pedagogów proponuje się przepis przejściowy wskazujący, że nowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać od 1 września 2018 r., natomiast w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnianie wskazanych specjalistów regulują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (projekt z 8 sierpnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel