Przed zatrudnieniem w szkole nauczyciel przedstawi informację z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

Rejestr orzeczeń dyscyplinarnych ma zapobiec zatrudnianiu karanych dyscyplinarnie nauczycieli

Obecne regulacje Karty Nauczyciela nie zawierają odpowiednich mechanizmów gwarantujących, że nauczyciel, który został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, nie zostanie ponownie zatrudniony w szkole.

MEN proponuje utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (dalej: CROD). Rejestr ma być skutecznym narzędziem przeciwdziałającym sytuacji zatrudnienia w szkole nauczyciela ukaranymi dwiema najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.
Wpis do rejestru na podstawie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu

Rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznego zbioru danych. Podstawą wpisu będą prawomocne orzeczenia o ukaraniu nauczyciela. Po zatarciu kary, wpis będzie usunięty z rejestru (nie dotyczy kary wydalenia z zawodu nauczycielskiego).

 1. ZAWIADOMIENIE O WYDANIU ORZECZENIA

Komisja dyscyplinarna, która wyda prawomocne orzeczenie będzie zobowiązana doręczyć odpis orzeczenia:

 • dyrektorowie szkoły, a w sprawie dotyczącej dyrektora szkoły - organowi prowadzącemu szkołę
oraz
 • ministrowi edukacji narodowej.
 1. ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU ORZECZENIA

Komisja dyscyplinarna, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji o uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego przez sąd, przekazuje tę wiadomość dyrektorowi szkoły lub organowi prowadzącemu, gdy sprawa dotyczyła dyrektora oraz ministrowi edukacji narodowej.

 1. WPIS - ZAKRES INFORMACJI

Wpis o ukaraniu będzie obejmował:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • dane dotyczące komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;
 • informacje dotyczące orzeczonej kary.
Przed podjęciem pracy w szkole - także zaświadczenie z CROD

Przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole nauczyciel będzie obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z centralnego rejestru, że nie był ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub nie został w okresie ostatnich 3 lat ukarany karą zwolnienia z pracy z zakazem pracy w zawodze nauczycielskim. Informacja z CROD, w formie zaświadczenia, będzie udzielana na pisemny wniosek:

 • osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
 • rzecznikom dyscyplinarnym oraz komisjom dyscyplinarnym w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • sądom w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawaczego w sprawach o przestępstwa w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zaświadczenie - zakres informacji

Zaświadczenie z CROD będzie zawierało:

 1. dane osobowe nauczyciela,
 2. informację o wpisie lub braku wpisu w rejestrze.

Źródło:

 • Autopoprawka do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z 8 lipca 2013 r. (projekt wraz z autopoprawką przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel