Rekrutacja do szkół absolwentów gimnazjum – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 25 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół absolwentów gimnazjum – projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia MEN dotyczący zasad rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum. Określa on m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I – obowiązujące na terenie całego kraju. Sprawdzamy, jakie jeszcze zmiany wprowadza.

Co określa projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

  • trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum),
  • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
  • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.
Przeliczanie kryteriów

Kryteria zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1)      wynik egzaminu gimnazjalnego,

2)      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

5)      oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Jakie zmiany przewiduje projekt

Projekt zachowuje w większości dotychczasowe rozwiązanie z wyjątkiem maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – liczbę punktów zwiększono z 13 do 18. Określono również dodatkowy przepis, w którym ustala się zasadę, w której uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno osiągnięcie, o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu.

Ponadto zmieniono liczbę punktów możliwą do uzyskania za:

  • ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły – wprowadzona zmiana w większym stopniu promuje uczniów, którzy uzyskali oceny bardzo dobre i dobre,
  • aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat – zwiększono liczbę punktów z 2 do 3,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – zwiększono liczbę punktów z 5 do 7.
Zmiany w składzie komisji rekrutacyjnej

W nowo tworzonym rozporządzeniu zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące szczegółowego trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej. W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej uzupełniono rozporządzenie o kwestie dotyczące składu komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzoną szkołę w sytuacji, gdy dany organ nie prowadzi innej szkoły, tzn. w przypadku nowo tworzonych szkół komisja rekrutacyjna składa się z co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego. W pozostałym zakresie przepisy nowego rozporządzenia zachowują dotychczasowe regulacje.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (projekt z 19 stycznia 2017 r., skierowany do konsultacji).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel