Rekrutacja do szkół absolwentów gimnazjum – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 25 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół absolwentów gimnazjum – projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia MEN dotyczący zasad rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum. Określa on m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I – obowiązujące na terenie całego kraju. Sprawdzamy, jakie jeszcze zmiany wprowadza.

Co określa projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

  • trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum),
  • szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
  • szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

Przeliczanie kryteriów

Kryteria zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1)      wynik egzaminu gimnazjalnego,

2)      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

5)      oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Jakie zmiany przewiduje projekt

Projekt zachowuje w większości dotychczasowe rozwiązanie z wyjątkiem maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – liczbę punktów zwiększono z 13 do 18. Określono również dodatkowy przepis, w którym ustala się zasadę, w której uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno osiągnięcie, o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu.

Ponadto zmieniono liczbę punktów możliwą do uzyskania za:

  • ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły – wprowadzona zmiana w większym stopniu promuje uczniów, którzy uzyskali oceny bardzo dobre i dobre,
  • aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat – zwiększono liczbę punktów z 2 do 3,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – zwiększono liczbę punktów z 5 do 7.

Zmiany w składzie komisji rekrutacyjnej

W nowo tworzonym rozporządzeniu zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące szczegółowego trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej. W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej uzupełniono rozporządzenie o kwestie dotyczące składu komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzoną szkołę w sytuacji, gdy dany organ nie prowadzi innej szkoły, tzn. w przypadku nowo tworzonych szkół komisja rekrutacyjna składa się z co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego. W pozostałym zakresie przepisy nowego rozporządzenia zachowują dotychczasowe regulacje.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (projekt z 19 stycznia 2017 r., skierowany do konsultacji).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel