Rekrutacja do szkół i przedszkoli – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 5 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół i przedszkoli – projekt rozporządzenia

Nowe kryteria rekrutacji do szkół zawiera projekt rozporządzenia przygotowany przez MEN. Projektowane zmiany głównie dotyczą gimnazjów dwujęzycznych i szkół ponadgimnazjalnych. Podpowiadamy, co może się zmienić!

Co trzeba zmienić w związku z likwidacją sprawdzianu szóstoklasisty

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek dostosowuje przepisy do zmienionych przepisów ustawy o systemie oświaty, obejmujących:

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, które zostały zmienione z uwagi na odstąpienie od przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2016/2017,
 • nowe regulacje dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonych przedszkoli, szkół i placówek, w szczególności w zakresie składu komisji rekrutacyjnej,
 • uregulowania przepisów dotyczących terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Jakich szkół dotyczą zmiany

Dotychczas obowiązujące przepisy określały jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Projekt zachowuje w większości dotychczasowe rozwiązanie z wyjątkiem przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do:

 • gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach ogólnodostępnych,
 • oddziałów międzynarodowych w gimnazjach ogólnodostępnych gimnazjów sportowych,
 • gimnazjów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych w gimnazjach ogólnodostępnych.
Uległy zmianie kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, tj. wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, które zastąpiono wymienionymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Rekrutacja do gimnazjów

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów – w przypadku rekrutacji do gimnazjum:

 • dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym oraz
 • sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym,

zasadniczym kryterium branym pod uwagę są szczególne predyspozycje uczniów, tj. odpowiednio wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych albo wyniki prób sprawności fizycznej.

Nowo tworzone rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania, ale w projekcie rozporządzenia ulega zmianie punktowanie jednego z kryterium branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. w przypadku gimnazjów przeliczane na punkty są wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, zamiast wyniki ze sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych – w przypadku rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej:

 • dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz
 • sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są szczególne predyspozycje uczniów, tj. odpowiednio wynik sprawdzianu kompetencji albo wyniki prób sprawności fizycznej. Dopiero w kolejnych etapach, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zaproponowany sposób punktowania poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych zakłada, że liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ustalając podział punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie przyjęto, że może to być maksymalnie 100 pkt. W tym 4/5 tych punktów stanowią punkty możliwe do uzyskania za cztery oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie, a 1/5 stanowią punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Przepisy przejściowe dotyczące przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2014/2015–2017/2018 do szkoły ponadgimnazjalnej, wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie mogą być uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnymi. Dlatego projekt przewiduje przepis przejściowy określający sposób przeliczania na punkty wyniku z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przyjmując, że wynik z języka obcego nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

W związku z tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, w rozporządzeniu ustalono dla kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego, przyjmując, że kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Skład komisji rekrutacyjnej

W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej uzupełniono przepisy o kwestie dotyczące składu komisji powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzone przedszkole, szkołę lub placówkę w sytuacji, gdy dany organ nie prowadzi innego przedszkola, szkoły lub placówki. Komisja rekrutacyjna składa się z co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy ww. placówki, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (projekt z 1 sierpnia 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel