Rusza "Cyfrowa szkoła"!

Data publikacji: 4 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 3 kwietnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy, krytycznego myślenia

Rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Cel: przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Start pilotażu w kwietniu tego roku!

Pilotaż będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny.

Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja o realizacji programu wieloletniego.
4 obszary realizacji projektu

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

 1. „e-szkoła":
 • wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
 1. „e-uczeń":
 • zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.
 1. „e-nauczyciel":
 • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
 • przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
 • organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli wnabywaniu idoskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;
 1. „e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
 • rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
 • przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.
Testowane dwa warianty: komputer tylko w szkole, lub w szkole i w domu

Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

 • uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
 • uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).
Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch wymienionych wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.
Koordynatorzy projektu

Na poziomie:

 • kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji,
 • wojewódzkim - przez wojewodów.
Działania z zakresu „e-nauczyciel" i „e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: „e-szkoła" i „e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Na program - 61 mln zł.

Całkowity koszt programu to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na  co najmniej 11 mln zł.

Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Do programu zakwalifikuje wojewoda na wniosek organów prowadzących

Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny) wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie finansowe na przenośne komputery, tablice interaktywna i projektory

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne.

Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Wysokość dotacji zależy od wielkości szkoły

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

 • szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
 • szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
 • szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.
Wykonanie zadań przez szkołę kontrolują organy prowadzące

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Techniki informatyczne wykorzystywane w coraz większym stopniu

Ten program powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne.

Z doświadczeń większości europejskich państw wynika, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki.

Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w Internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA)

Źródło informacji:

 • Strona internetowa MEN (śródtytuły opracowane przez redakcję Portalu Oświatowego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel