Sprawdzian uzdolnień w szkołach zawodowych na wniosek dyrektora szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe także w obszarach kształcenia, do których są przypisane zawody, w których kształci dana szkoła, możliwość przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w czasie rekrutacji do szkół kształcących w zawodach oraz możliwość tworzenia i prowadzenia szkół w zawodzie technik pożarnictwa tylko przez szkoły prowadzone przez MSW - takie zmiany w kształceniu zawodowym wkrótce wejdą w życie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe także w obszarach kształcenia, do których są przypisane zawody, w których kształci dana szkoła, możliwość przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji w czasie rekrutacji do szkół kształcących w zawodach oraz możliwość tworzenia i prowadzenia szkół w zawodzie technik pożarnictwa tylko przez szkoły prowadzone przez MSW - takie zmiany w kształceniu zawodowym wkrótce wejdą w życie.

Sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji jako element rekrutacji

Program w szkołach policealnych dla młodzieży i dla dorosłych niekiedy wymagania od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Zmiana przepisów ma na celu wprowadzenie do rekrutacji dodatkowego kryterium w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie.

Sprawdzian ten będzie przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną i przeprowadzany przez komisję rekrutacyjną. Decyzję w tej sprawie ma wydawać minister właściwy ds. oświaty i wychowania na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek ten musi jednak uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego dla danego zawodu.
Lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Po zmianach, kwalifikacyjne kursy zawodowe będą mogły być prowadzone przez:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 UoSO;

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

Zmiana ta ma umożliwić szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Technik pożarnictwa tylko w szkole prowadzonej przez MSW

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa obejmują m.in. planowanie i organizowanie przebiegu służby zgodnie z regulaminami oraz utrzymanie dyscypliny służbowej u podwładnych oraz podczas dowodzenia w poddziałach. Szkoła podejmująca kształcenia w tym zawodzie powinna posiadać m.in. pracownię przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych, pracownię taktyki działań gaśniczych, pracownię działań ratowniczych, poligon, komorę dymową. Wszystkie te i inne określone w rozporządzeniu MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) warunki mogą spełnić jedynie policealne szkoły aspirantów PSP prowadzone przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Charakter zadań zawodowych oraz wymogi stawiane organizatorowi kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa sprawiają, że obecnie i tak tylko szkoły prowadzone przez MSW kształcą w tym zawodzie, a zmiana przepisów ma na celu formalne ograniczenie zakładania i prowadzenia szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa przez podmioty inne niż Minister Spraw Wewnętrznych.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które wprowadza najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel