Sześciolatek będzie mógł wrócić do zerówki, nawet w trakcie roku szkolnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Do 31 grudnia 2014 r. rodzice dzieci sześcioletnich, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym z dniem 1 września 2014 roku, będą mogli złożyć wniosek o cofnięcie dziecka do zerówki - jak wynika z projektu ustawy zaproponowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Do 31 grudnia 2014 r. rodzice dzieci sześcioletnich, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym z dniem 1 września 2014 roku, będą mogli złożyć wniosek o cofnięcie dziecka do zerówki - jak wynika z projektu ustawy zaproponowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Od roku szkolnego 2014/2015 sześciolatki obowiązkowo idą do szkoły

1 września 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Rok szkolny 2015/2016 będzie zaś  pierwszym rokiem, w którym obwiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. Niepokój rodziców wzbudza brak możliwość decydowania o tym, czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat, jak to miało miejsce do roku szkolnego 2013/2014. Dodatkowo, rodzice chcieli mieć prawną możliwość powrotu dziecka do przedszkola w sytuacji, gdy po rozpoczęciu edukacji szkolnej  okaże się, że jeszcze nie jest na nią gotowe.

Wychodząc naprzeciw rodzicom sześciolatków, posłowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali zmianę w ustawie o systemie oświaty, która ma umożliwić odroczenie obowiązku szkolnego także w sytuacji, gdy po rozpoczęciu nauki w klasie I okaże się, że dziecko nie jest jeszcze gotowe na szkołę.
Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej do 31 grudnia 2014 roku

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego będzie można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W konsekwencji, wniosek taki będą mogli składać również rodzice dzieci, które już rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego, lecz nie osiągnęły pełnej gotowości szkolnej.

Decyzję o powrocie dziecka do przedszkola rodzice będą musieli podjąć do 31 grudnia roku, w którym dziecko skończyło 6 lat.
Wiążąca opinia poradni

Do wniosku trzeba będzie załączyć opinię o potrzebie odrodzenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Opinia ta będzie dla dyrektora szkoły wiążąca. Oznacza to, że jeżeli zdaniem rodziców dziecko jeszcze nie jest gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej i zostanie to potwierdzone diagnozą poradni, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek rodziców.

Wniosek do dyrektora szkoły rejonowej lub tej, w której dziecko już rozpoczęło naukę

W zależności do tego, w którym momencie rodzic zdecyduje się na odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, wniosek w tej sprawie należy złożyć do dyrektora szkoły:

  • w obwodzie, której dziecko mieszka - gdy wniosek zostanie złożony przed przyjęciem dziecka do szkoły;
  • do której dziecko zostało przyjęte do klasy I -gdy wniosek zostanie złożony po przyjęciu dziecka do I klasy.
Jeżeli decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmie dyrektor innej szkoły, niż ta, w której obwodzie dziecko mieszka, będzie on musiał przekazać tę informację dyrektorowi szkoły rejonowej.
Odroczenie obowiązku szkolnego w roku 2014/2015 w praktyce

Rodzice dziecka, które ma obowiązek rozpocząć lub rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat od 1 września 2014 r., aby odroczyć spełnianie przez nie obowiązku szkolnego powinni:

  1. Wystąpić do publicznej psychologiczno - pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
  2. Do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła rejonowa - do dyrektora szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko; do wniosku należy załączyć opinię poradni.
Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek poparty diagnozą, a dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego będzie kontynuować spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego albo w oddziale przedszkolnym.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016  siedmiolatkom objętym obowiązkiem szkolnym będzie można odroczyć spełnianie  tego obowiązku na dotychczasowych zasadach.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 28 stycznia 2014 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel