Sześciolatek będzie mógł wrócić do zerówki, nawet w trakcie roku szkolnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 30 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu

Do 31 grudnia 2014 r. rodzice dzieci sześcioletnich, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym z dniem 1 września 2014 roku, będą mogli złożyć wniosek o cofnięcie dziecka do zerówki - jak wynika z projektu ustawy zaproponowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej.

Od roku szkolnego 2014/2015 sześciolatki obowiązkowo idą do szkoły

1 września 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Rok szkolny 2015/2016 będzie zaś  pierwszym rokiem, w którym obwiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. Niepokój rodziców wzbudza brak możliwość decydowania o tym, czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat, jak to miało miejsce do roku szkolnego 2013/2014. Dodatkowo, rodzice chcieli mieć prawną możliwość powrotu dziecka do przedszkola w sytuacji, gdy po rozpoczęciu edukacji szkolnej  okaże się, że jeszcze nie jest na nią gotowe.

Wychodząc naprzeciw rodzicom sześciolatków, posłowie Platformy Obywatelskiej zaproponowali zmianę w ustawie o systemie oświaty, która ma umożliwić odroczenie obowiązku szkolnego także w sytuacji, gdy po rozpoczęciu nauki w klasie I okaże się, że dziecko nie jest jeszcze gotowe na szkołę.
Wniosek o kontynuację edukacji przedszkolnej do 31 grudnia 2014 roku

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego będzie można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W konsekwencji, wniosek taki będą mogli składać również rodzice dzieci, które już rozpoczęły spełnianie obowiązku szkolnego, lecz nie osiągnęły pełnej gotowości szkolnej.

Decyzję o powrocie dziecka do przedszkola rodzice będą musieli podjąć do 31 grudnia roku, w którym dziecko skończyło 6 lat.
Wiążąca opinia poradni

Do wniosku trzeba będzie załączyć opinię o potrzebie odrodzenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Opinia ta będzie dla dyrektora szkoły wiążąca. Oznacza to, że jeżeli zdaniem rodziców dziecko jeszcze nie jest gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej i zostanie to potwierdzone diagnozą poradni, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek rodziców.

Wniosek do dyrektora szkoły rejonowej lub tej, w której dziecko już rozpoczęło naukę

W zależności do tego, w którym momencie rodzic zdecyduje się na odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, wniosek w tej sprawie należy złożyć do dyrektora szkoły:

  • w obwodzie, której dziecko mieszka - gdy wniosek zostanie złożony przed przyjęciem dziecka do szkoły;
  • do której dziecko zostało przyjęte do klasy I -gdy wniosek zostanie złożony po przyjęciu dziecka do I klasy.
Jeżeli decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmie dyrektor innej szkoły, niż ta, w której obwodzie dziecko mieszka, będzie on musiał przekazać tę informację dyrektorowi szkoły rejonowej.
Odroczenie obowiązku szkolnego w roku 2014/2015 w praktyce

Rodzice dziecka, które ma obowiązek rozpocząć lub rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat od 1 września 2014 r., aby odroczyć spełnianie przez nie obowiązku szkolnego powinni:

  1. Wystąpić do publicznej psychologiczno - pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
  2. Do 31 grudnia 2014 roku złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły podstawowej innej niż szkoła rejonowa - do dyrektora szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko; do wniosku należy załączyć opinię poradni.
Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek poparty diagnozą, a dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego będzie kontynuować spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego albo w oddziale przedszkolnym.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016  siedmiolatkom objętym obowiązkiem szkolnym będzie można odroczyć spełnianie  tego obowiązku na dotychczasowych zasadach.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 28 stycznia 2014 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel