Szkoły są gotowe na przyjęcie 6-latków

Data publikacji: 13 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że większość dyrektorów i Rad Rodziców pozytywnie ocenia stopień przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków. Tylko niewiele ponad 1% odpowiadających na pytania twierdzi, że ich placówki nie są na to gotowe.

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że większość dyrektorów i Rad Rodziców pozytywnie ocenia stopień przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków. Tylko niewiele ponad 1% odpowiadających na pytania twierdzi, że ich placówki nie są na to gotowe.

W większości oceny bardzo dobre

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapytało dyrektorów szkół i Rad Rodziców o ocenę stopnia przygotowania ich placówek do przyjęcia 6-latków. Ponad 60% dyrektorów uważa, że ich szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6-latkami w stopniu dobrym - wynika z przeprowadzonej ankiety. To zdanie podziela prawie 55% Rad Rodziców. Zdaniem ponad 38% Rad Rodziców pomoce i pomieszczenia przygotowane są w stopniu bardzo dobrym. Zgadza się z tym prawie 33% dyrektorów. Niewiele ponad 1% Rad Rodziców i dyrektorów twierdzi, że szkoły nie są gotowe na przyjęcie 6-latków.

Nauczyciele dobrze przygotowani

Zarówno dyrektorzy jak i przedstawiciele rodziców bardzo wysoko ocenili stopień przygotowania nauczycieli do pracy w klasach pierwszych. Okazało się również, że większość z nich prowadzi zajęcia w elastyczny sposób, różnicując formę nauki. Tak stwierdziło ponad 63% dyrektorów i blisko 60% rodziców. Około 40% nauczycieli preferuje tradycyjny sposób prowadzenia zajęć, czyli lekcje trwające 45 min podczas, których uczniowie siedzą w ławkach.

Z ankiety wynika też, że komunikacja między nauczycielami a rodzicami młodszych dzieci jest w większości przypadków bardzo dobra. Prawie wszyscy rodzice przyznali, że nauczyciele rozmawiają z nimi na temat ich dzieci, opowiadają o ich sukcesach, postępach w nauce, ale także przekazują negatywne opinie.

Dyrektorzy dobrze oceniają swoje szkoły

Dyrektorzy szkół dobrze wypowiadali się także na temat funkcjonujących w ich placówkach świetlic. Z badania wynika, że w ponad 75% z nich grupy dzieci przebywające w świetlicach nie przekraczają 25 osób. W ponad 66% z nich prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania, a w 31,5% dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym. 73% świetlic prowadzi również indywidualne wspieranie dzieci w nauce.

W większości szkół jest także specjalnie przygotowane zaplecze socjalne dla najmłodszych dzieci. W blisko 64% szkół jest wydzielone miejsce dla klas I-III, w blisko 75% jest wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoły. 45% szkół posiada zaś oddzielne i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji na boisku szkolnym.

Z ankiety wynika także, że połowa szkół posiada tradycyjne stołówki, a 1/3 z nich zapewnia dzieciom posiłki korzystając z cateringu. Tylko w około 11% szkół nie ma możliwości zjedzenia ciepłego posiłku przez dzieci.

Rodzice zadowoleni ze szkół

Prawie wszystkie Rady Rodziców (99,28%) stwierdziły, że szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo. Podobnie dobrze ocenili stopień zadowolenia dzieci ze szkoły. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 99,84% rodziców. Większość z nich (84.92%) zgodziła się także, że świetlice szkolne sprzyjają rozwojowi 6-latków i są uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole. Ponad 67% badanych rodziców stwierdziła, że jest jest zadowolona ze szkoły, do której uczęszcza ich dziecko.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel