Urlop dla poratowania zdrowia - rok w całej karierze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty, resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny - uzasadnione charakterem pracy dodatkowe świadczenie

Nauczyciele są jedną z nielicznych grup zawodowych, które mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Bez wątpienia charakter pracy nauczyciela oraz czynniki występujące w środowisku pracy uzasadniają prawo nauczycieli do korzystania z innych - poza wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym - świadczeń związanych z chorobą oraz przeciwdziałaniem wystąpienia chorób zawodowych.

Nie każda choroba uprawni do urlopu

W obecnym kształcie przepisów, urlop dla poratowania zdrowia może być wykorzystywany na leczenie chorób, które nie pozostają w związku z wykonywaną pracą. Zdaniem resortu edukacji, należy ograniczyć prawo do urlopu zdrowotnego do sytuacji, w której występuje konieczność przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub innej choroby spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania.

Lekarz medycyny pracy zdecyduje, czy nauczyciel wymaga leczenia

Ograniczenie prawa do urlopu zdrowotnego do chorób pozostających w związku z wykonywaną pracą powoduje, że niezbędne jest, by o potrzebie udzielenia tego urlopu orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas - lekarz ubezpieczenia społecznego leczący nauczyciela. Od wydanego orzeczenia - zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły - będą mogli odwołać się w ciągu 14 dni. Odwołanie będzie rozpoznawał wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

Nie częściej niż raz na trzy lata, koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca. Koszty związane z odwołaniem od orzeczenia także będą obciążały szkołę.
Pierwszy urlop zdrowotny - po 20 latach pracy

Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia - z 7 do 20 lat. Łącznie, w całej karierze zawodowej, nauczyciel będzie mógł wykorzystać rok urlopu, przy czym będzie mógł korzystać z niego w częściach. Przerwa między poszczególnymi częściami urlopu dla poratowania zdrowia będzie wynosiła 3 lata od dnia zakończenia poprzedniego urlopu (obecnie jest to rok). Zostaną też doprecyzowane przepisy dotyczące zakazu podejmowania i kontynuowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

Oszczędności i lepsze efekty pracy z uczniem

Resort edukacji uzasadnia powyższe zmiany z jednej strony aspektem ekonomicznym, bowiem korzystanie przez nauczycieli przez łącznie 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia już po 7 latach pracy, generuje duże koszty (nauczyciel pobiera w czasie urlopu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz ma prawo do dodatków socjalnych, a w czasie jego nieobecności konieczne jest zatrudnienie nowej osoby na zastępstwo). Z drugiej strony wskazuje na to, że długotrwałe nieobecności nauczyciela w pracy ma negatywny wpływ na organizację pracy szkoły, a w szczególności na ciągłość procesu dydaktycznego, a w konsekwencji na wyniki uczniów. (O wynikach badań na temat negatywnych skutków zmiany nauczyciela pisaliśmy w artykule „MEN: Zmiana nauczyciela źle wpływa na osiągnięcia uczniów.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel