Urlop dla poratowania zdrowia - rok w całej karierze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty, resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty, resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny - uzasadnione charakterem pracy dodatkowe świadczenie

Nauczyciele są jedną z nielicznych grup zawodowych, które mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Bez wątpienia charakter pracy nauczyciela oraz czynniki występujące w środowisku pracy uzasadniają prawo nauczycieli do korzystania z innych - poza wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym - świadczeń związanych z chorobą oraz przeciwdziałaniem wystąpienia chorób zawodowych.

Nie każda choroba uprawni do urlopu

W obecnym kształcie przepisów, urlop dla poratowania zdrowia może być wykorzystywany na leczenie chorób, które nie pozostają w związku z wykonywaną pracą. Zdaniem resortu edukacji, należy ograniczyć prawo do urlopu zdrowotnego do sytuacji, w której występuje konieczność przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub innej choroby spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania.

Lekarz medycyny pracy zdecyduje, czy nauczyciel wymaga leczenia

Ograniczenie prawa do urlopu zdrowotnego do chorób pozostających w związku z wykonywaną pracą powoduje, że niezbędne jest, by o potrzebie udzielenia tego urlopu orzekał lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas - lekarz ubezpieczenia społecznego leczący nauczyciela. Od wydanego orzeczenia - zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły - będą mogli odwołać się w ciągu 14 dni. Odwołanie będzie rozpoznawał wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

Nie częściej niż raz na trzy lata, koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca. Koszty związane z odwołaniem od orzeczenia także będą obciążały szkołę.
Pierwszy urlop zdrowotny - po 20 latach pracy

Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia - z 7 do 20 lat. Łącznie, w całej karierze zawodowej, nauczyciel będzie mógł wykorzystać rok urlopu, przy czym będzie mógł korzystać z niego w częściach. Przerwa między poszczególnymi częściami urlopu dla poratowania zdrowia będzie wynosiła 3 lata od dnia zakończenia poprzedniego urlopu (obecnie jest to rok). Zostaną też doprecyzowane przepisy dotyczące zakazu podejmowania i kontynuowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

Oszczędności i lepsze efekty pracy z uczniem

Resort edukacji uzasadnia powyższe zmiany z jednej strony aspektem ekonomicznym, bowiem korzystanie przez nauczycieli przez łącznie 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia już po 7 latach pracy, generuje duże koszty (nauczyciel pobiera w czasie urlopu wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat oraz ma prawo do dodatków socjalnych, a w czasie jego nieobecności konieczne jest zatrudnienie nowej osoby na zastępstwo). Z drugiej strony wskazuje na to, że długotrwałe nieobecności nauczyciela w pracy ma negatywny wpływ na organizację pracy szkoły, a w szczególności na ciągłość procesu dydaktycznego, a w konsekwencji na wyniki uczniów. (O wynikach badań na temat negatywnych skutków zmiany nauczyciela pisaliśmy w artykule „MEN: Zmiana nauczyciela źle wpływa na osiągnięcia uczniów.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel