Ustalanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu kadry kierowniczej – nowelizacja rozporządzenia

Data publikacji: 18 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Ustalanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu kadry kierowniczej – nowelizacja rozporządzenia

W związku ze zmianami w zakresie urlopu wypoczynkowego osób na stanowiskach kierowniczych w szkole, dookreślenia wymagają zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących te stanowiska. Nowe zasady przedstawia nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zmiany w urlopach od nowego roku

Od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzone zostały w Karcie Nauczyciela zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego:

  • dyrektora i wicedyrektora szkoły,
  • nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole,
  • nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
Nauczycielom pełniącym ww. stanowiska lub obowiązki przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).
Nowe zasady ustalania wynagrodzenia za dzień urlopu Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pełniącego ww. stanowisko lub obowiązki ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 ww. rozporządzenia przez liczbę 21, tj. tak samo jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

Wynagrodzenie – bez dodatku za uciążliwość pracy

Z początkiem 2018 r. w Karcie Nauczyciela został uchylony art. 19 przewidujący możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W przypadku przeniesienia do pracy w innej szkole w innej miejscowości nauczycielowi przysługiwał m.in. dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z uchyleniem ww. art. w przedmiotowym rozporządzeniu wprowadzono zmianę polegającą na uchyleniu w § 1 w ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Przepisy przejściowe

Jednocześnie wprowadza się przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły przed 1 stycznia 2018 r., na podstawie dotychczasowego art. 19 Karty Nauczyciela, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy – oprócz składników wynagrodzenia wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia – uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (projekt z 12 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel