Ustawa przedszkolna już w senacie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Przedszkola za złotówkę, zapewnione miejsce dla każdego przedszkolaka, możliwość zwolnienia rodziców w całości lub w części z opłat za wychowanie przedszkolne oraz przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola tworzące zespół ze szkołą podstawową - m.in. takie zmiany ma przynieść tzw. ustawa przedszkolna uchwalona 13 czerwca 2013 r. przez sejm.

Ważne dla dyrektorów szkół, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne

1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem, które wraz ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały, stają się zespołem. Dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddziały przedszkolne staje się dyrektorem zespołu do końca kadencji. Nie dotyczy to sytuacji, w której szkoła podstawowa działa już w ramach zespołu szkół - w takim przypadku, z dniem 1 września 2016 r. oddział przedszkolny wchodzi w skład zespołu, w ramach którego działała szkoła podstawowa.

Od 1 września 2014 r. organ prowadzący będzie mógł połączyć w zespół:
  • prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły
  • prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.
Ważne dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne, które przyjmą zasady rekrutacji oraz ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, obowiązujące w przedszkolach publicznych, otrzymają 100%-ową dotację z budżetu gminy (inne formy wychowania przedszkolnego - 50%).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, będzie mógł odmówić
przyznania tej dotacji jeżeli gmina zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsce w przedszkolu (czy w publicznym czy już istniejącym niepublicznym 100%-owo dotowanym).

Najważniejsze zmiany dla rodziców

Zmiana

Na czym polega

Data wejścia w życie

Przedszkola za złotówkę

każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne 5 godzin ma kosztować nie więcej niż 1 zł.

1 września 2013 r.

Tańsze i bardziej dostępne przedszkola niepubliczne

Przedszkola niepubliczne, aby otrzymać 100%-ową dotację będą musiały przyjąć zasady rekrutacji oraz ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, obowiązujące w przedszkolach publicznych (w tym wysokość opłaty za dodatkową godzinę w wys. 1 zł).

1 września 2015 r.

Miejsce w przedszkolu dla każdego 4-latka

obowiązek zapewnienia każdemu dziecku czteroletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

1 września 2015 r.

Miejsce w przedszkolu dla każdego 3-latka

obowiązek zapewnienia każdemu dziecku trzyletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

1 września 2017 r.

Zwolnienie z opłat za przedszkole

umożliwienie gminom zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Elastyczne przepisy o dowozie

umożliwienie gminom organizowania dowozu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola dotowanego w 100% również w sytuacji, gdy odległość, jaką musi pokonać dziecko z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły jest mniejsza niż określona ustawie

1 września 2013 r.

Najważniejsze zmiany dla organów prowadzących

Dotacja celowa

Wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji na każde dziecko w wieku 2,5 - 6 lat:

414 zł (na okres wrzesień - grudzień 2013 r.

1242 zł na 2014 r.

1 września 2013 r.

Rozliczenia międzygminne

Wprowadzenie mechanizmu zobowiązującego gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, w prowadzonym przez nią publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Zwolnienie z opłat za przedszkole

umożliwienie gminom zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego

1 września 2013 r.

Elastyczne przepisy o dowozie

umożliwienie gminom organizowania dowozu do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola dotowanego w 100% również w sytuacji, gdy odległość, jaką musi pokonać dziecko z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły jest mniejsza niż określona ustawie.

1 września 2013 r.

19 czerwca 2013 r. ustawa będzie przedmiotem obrad senatu. 20 czerwca 2013 r. senat zadecyduje o jej uchwaleniu lub przekazaniu wraz z poprawkami z powrotem do sejmu.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (wersja uchwalona przez sejm).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel