Ustawa żłobkowa przyjęta przez sejm

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Ułatwienie założenia żłobka lub klubu dziecięcego, obniżenie kosztów prowadzenia tych form opieki nad dziećmi oraz ustalenie jasnych przepisów sanitarno-lokalowych dla tych placówek mają sprawić, że będzie powstawało więcej żłobków i klubów dziecięcych - sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy żłobkowej.

Ułatwienie założenia żłobka lub klubu dziecięcego, obniżenie kosztów prowadzenia tych form opieki nad dziećmi oraz ustalenie jasnych przepisów sanitarno-lokalowych dla tych placówek mają sprawić, że będzie powstawało więcej żłobków i klubów dziecięcych - sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy żłobkowej.

Informacja o dochodach rodziców, tylko gdy ubiegają się o ulgę w opłacie

W ustawie zawarto katalog danych osobowych wymaganych podczas ubiegania się rodzica o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna:

  • Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
  • Imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;
  • Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
  • Adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile posiadają;
  • Miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej prze rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;
  • Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
  • Dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.
Powyższe dane będą zbierane w formie oświadczenia lub zaświadczenia. Nie wszystkie dane będą musiały zostać obligatoryjnie podane przez rodziców, np. dane o wysokości dochodów będą wymagane w sytuacji, gdy rada gminy w podjętej przez siebie uchwale uzależni wysokość opłat ponoszonych przez rodziców od wysokości ich dochodów, a rodzic będzie starał się o uzyskanie ulgi w ponoszeniu opłat.
Przetwarzania ww. danych osobowych przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna możliwe jest wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.
Dotacja celowa do 80% i nie tylko dla gmin

Nowe przepisy pozwalają nie tylko gminom, lecz również osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, uzyskać dotację celową z budżetu państwa. Dotacja ta może wynieść do 80% kosztów zadania, a nie jak dotychczas 50%.

Dzięki temu łatwiej będzie utworzyć nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3, a także obniży się wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Obniżenie kosztów funkcjonowania żłobka poprzez wspólną obsługę administracyjno - finansową

Nowe przepisy mają umożliwić zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także stwarzają możliwość zapewnienia takiej obsługi przez jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty. Możliwość zorganizowania wspólnej obsługi dotyczyć będzie zarówno gminy, jak i innych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

Dzienny opiekun nie tylko na zlecenie gminy

Obecny stan prawny nie zachęcał do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, bowiem osoby te mogły być zatrudniane wyłącznie przez gminę. Nowe przepisy poszerzają katalog osób zatrudniających dziennych opiekunów o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadal dzienny opiekun będzie zatrudniany podstawie umowy zlecenia.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zwarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.
Wykaz dziennych opiekunów prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Są oni też zobowiązani do publikowania tego wykazu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Inspekcja sanitarna nie będzie już blokować nowych miejsc opieki

Nowelizacja przewiduje, że wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych będą uregulowane w jednym akcie prawnych, tj. rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Obecnie poszczególne inspektoraty sanitarne stosują przepisy niejednolicie, często posługując się przepisami, które obowiązywały, gdy żłobki były traktowane jak zakłady opieki zdrowotnej, co w konsekwencji generuje wyższe koszty ponoszone przez podmioty zakładające nową placówkę, a także zniechęca do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Nowelizacją ustawy żłobkowej zajmie się teraz senat. Nowe przepisy maja wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (wersja uchwalona przez sejm, druk sejmowy nr 1284).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel