Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych przeznaczone zostanie 53,7 mln euro. Taką kwotę przewidziano w ramach dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 3 lipca 2013 r. podpisał go podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski.

Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych przeznaczone zostanie 53,7 mln euro. Taką kwotę przewidziano w ramach dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 3 lipca 2013 r. podpisał go podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski.

Środki te trafią do ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych.

Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

  • formy i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL;
  • szczegółowych zasad realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych (wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów) oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;
  • założeń finansowych realizacji projektów;
  • założeń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów.
Dokładny termin naboru wniosków określą regionalne instytucje pośredniczące. Informacje o naborze wniosków będą umieszczane na ich stronach internetowych i w prasie regionalnej.

Jednocześnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w przypadku projektów Poddziałania 9.1.1. POKL, w których finansowo wspierane będą oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, resort nie zawiera umów partnerstwa lub innych umów z firmami, zajmującymi się produkcją lub dystrybucją wyposażenia lub pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wybór konkretnego wyposażenia lub pomocy dydaktycznych musi nastąpić w drodze konkurencyjnej procedury z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zaleca dyrektorom szkół i organom prowadzącym zwrócenie szczególnej uwagi na transparentność procesów wyboru towarów i usług.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel