Zasiłki losowe i organizacja wyjazdów dla dzieci na rok szkolny 2017/2018

Data publikacji: 18 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zasiłki losowe i organizacja wyjazdów dla dzieci na rok szkolny 2017/2018

Znamy projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów regulującego zasady udzielania pomocy dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami. Świadczenia będą przyznawane i organizowane do 31 grudnia 2017 r., dlatego rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Pomoc także dla dzieci objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej

Projekt rozporządzenia przewiduje zasady wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów oraz organizację wyjazdów terapeutyczno–edukacyjnych dla uczniów oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno–edukacyjnych dla dzieci i uczniów – pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Z pomocy będą mogły skorzystać dzieci realizujące w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a także uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Pomoc obejmie także dzieci i uczniów umieszczonych w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka, ale nie będzie dotyczyła dzieci i uczniów objętych instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej.

Zasiłek losowy, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny …

Podstawową formą pomocy będzie jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne przysługujący w kwocie 500 zł lub 1 000 zł. W projekcie przewidziano tryb przyznawania tego świadczenia. Inną formą pomocy będą wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, finansowane z budżetu państwa na każdego ucznia w wysokości 1 300 zł. Wyjazdy będą organizowane dla uczniów z rodzin, w których żywioł spowodował znaczne straty – warunkiem zakwalifikowania ucznia do wyjazdu będzie przyznanie zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł, ewentualnie oświadczenie o stratach poniesionych w 2017 r. Wyjazdy będą organizowanie w trakcie ferii letnich, a w uzasadnionych przypadkach jeszcze w trakcie zajęć. W projekcie uregulowano też tryb postępowania w sprawie przyznawania tej formy pomocy. Uczestnicy wyjazdu powinni mieć zapewnione wsparcie specjalistów, m.in. psychologa, pedagoga lub terapeuty.

… lub zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

W projekcie przewidziano również organizację zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla:

  • dzieci realizujących w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Także w ramach tych zajęć przewiduje się zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wyłącznie w przypadku posiadania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (projekt z 11 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Słowa kluczowe:
pomoc bezzwrotnazasiłek

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel