Zasiłki losowe i organizacja wyjazdów dla dzieci na rok szkolny 2017/2018

Data publikacji: 18 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zasiłki losowe i organizacja wyjazdów dla dzieci na rok szkolny 2017/2018

Znamy projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów regulującego zasady udzielania pomocy dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami. Świadczenia będą przyznawane i organizowane do 31 grudnia 2017 r., dlatego rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Pomoc także dla dzieci objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej

Projekt rozporządzenia przewiduje zasady wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów oraz organizację wyjazdów terapeutyczno–edukacyjnych dla uczniów oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno–edukacyjnych dla dzieci i uczniów – pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Z pomocy będą mogły skorzystać dzieci realizujące w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a także uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Pomoc obejmie także dzieci i uczniów umieszczonych w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka, ale nie będzie dotyczyła dzieci i uczniów objętych instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej.

Zasiłek losowy, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny …

Podstawową formą pomocy będzie jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne przysługujący w kwocie 500 zł lub 1 000 zł. W projekcie przewidziano tryb przyznawania tego świadczenia. Inną formą pomocy będą wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, finansowane z budżetu państwa na każdego ucznia w wysokości 1 300 zł. Wyjazdy będą organizowane dla uczniów z rodzin, w których żywioł spowodował znaczne straty – warunkiem zakwalifikowania ucznia do wyjazdu będzie przyznanie zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł, ewentualnie oświadczenie o stratach poniesionych w 2017 r. Wyjazdy będą organizowanie w trakcie ferii letnich, a w uzasadnionych przypadkach jeszcze w trakcie zajęć. W projekcie uregulowano też tryb postępowania w sprawie przyznawania tej formy pomocy. Uczestnicy wyjazdu powinni mieć zapewnione wsparcie specjalistów, m.in. psychologa, pedagoga lub terapeuty.

… lub zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

W projekcie przewidziano również organizację zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla:

  • dzieci realizujących w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Także w ramach tych zajęć przewiduje się zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wyłącznie w przypadku posiadania decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 3 000 zł.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (projekt z 11 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Słowa kluczowe:
pomoc bezzwrotnazasiłek

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel