Zmiany w architekturze SIO – projekt nowelizacji ustawy

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 10 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w architekturze SIO – projekt nowelizacji ustawy

Nowa architektura Systemu Informacji Oświatowej (SIO), nowy sposób komunikacji z bazą danych, usprawnienia funkcjonowania systemu oraz uproszczenie zakresu gromadzonych danych to tylko niektóre zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej. Podpowiadamy, co jeszcze może się zmienić.

Zmiana obecnej architektury bazy danych

Obecna architektura SIO uniemożliwia pracę na wielu stanowiskach w jednej placówce oraz nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki wymagające złożenia wniosku o odzyskanie danych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiony projekt zakłada, że architektura SIO będzie stanowiła jedną bazę danych, której administratorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Komunikacja z bazą będzie odbywała za pomocą przeglądarki internetowej.

Dostęp do bazy danych SIO przez przeglądarkę internetową umożliwi wykorzystanie wielu stanowisk pracy w danej jednostce, a tym samym znacznie ułatwi i usprawni proces przekazywania danych.

9 zmian w ustawie o SIO

Projekt przewiduje również:

1)      odejście od procedury sekwencyjnego wprowadzania danych (najpierw wprowadzenie danych identyfikacyjnych, a po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzenie danych dziedzinowych) – umożliwi to użytkownikowi jednoczesne wprowadzenie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy SIO,

2)      wprowadzenie tymczasowej rejestracji ucznia/nauczyciela na stałe do ustawy – w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, placówka oświatowa będzie obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego, a do tego czasu będzie miała możliwość rejestracji ucznia/nauczyciela niezweryfikowanego,

3)      zmianę procedury udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO – w projekcie proponuje się, aby dostęp do bazy przez osoby upoważnione wymienione w ustawie następował po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego, przy czym zachowuje się obecną procedurę weryfikacji tożsamości osób, którym wydaje się dane dostępowe (login i hasło),

4)      poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki oświatowe będą przekazywać w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach wychowania do życia w rodzinie (nie będą to dane osobowe),

5)      możliwość modyfikowania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych (a nie przez organ JST) niektórych danych wprowadzonych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO),

6)      zastąpienie gromadzenia informacji o zasięgu terytorialnym (obwodzie) szkół zbieraniem informacji, czy szkoła jest szkołą obwodową oraz czy dany uczeń spełnia obowiązek szkolny w szkole obwodowej,

7)      wprowadzenie gromadzenia informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji,

8)      doprecyzowanie zakresu gromadzonych informacji o liczbie osób niebędących uczniami danej szkoły korzystających z internatu w tej szkole o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

9)      rezygnację z gromadzenia danych dziedzinowych obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (projekt z 30 września 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel