Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.92.36.155
1993-09-09 Dz.U.93.83.390 § 1
1999-08-17 Dz.U.99.67.753 § 1
1999-09-01 Dz.U.99.67.753 § 1
2002-09-01 Dz.U.99.67.753 § 1
2014-09-01 Dz.U.14..478 § 1
2017-09-01 Dz.U.17..1147 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. z dnia 24 kwietnia 1992 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
 1. § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 2. § 1 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się naukę religii i etyki:
1)
w szkołach podstawowych - na życzenie rodziców;
2)
w szkołach ponadpodstawowych - na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
1a.
 1. § 1 ust. 1a dodany z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2.
 1. § 1 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U.14.478)
Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
3.
 1. § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
§ 2.
1.
 1. § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2.
 1. § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 2. § 2 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U.14.478)
Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.
3.
 1. § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
4.
 1. § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może — na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego — zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny niż określony w ust. 1—3.
5.
Dopuszcza się nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego.
§ 3.
1.
 1. § 3 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U.14.478)
 2. § 3 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgodnie z § 1 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.
 1. § 3 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U.14.478)
W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z § 2 ust. 1-3. Organizacja zajęć z etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
3.
 1. § 3 ust 3 zmieniony z dniem 9 września 1993 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U.93.83.390)
Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.
§ 4.
 1. § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
§ 5.
 1. § 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
1.
Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej «nauczycielem religii», wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:
1)
w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
2)
w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
2.
Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
3.
Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora szkoły lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4.
Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
§ 6.
 1. § 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
§ 7.
1.
Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
2.
 1. § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3.
 1. § 7 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4.
Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
5.
Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.
§ 8.
1.
 1. § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 2. § 8 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
2.
Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
§ 9.
1.
 1. § 9 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
2.
Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
3.
Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
4.
 1. § 9 ust. 4 zmieniony z dniem 9 września 1993 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U.93.83.390)
 2. § 9 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2014 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz.U.14.478)
Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
§ 10.
 1. § 10 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.2017.1147)
1.
Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3.
O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.
4.
Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.
5.
Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
§ 11.
1.
 1. § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
2.
 1. § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3.
 1. § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.67.753) zmieniającego rozporządzenie z dniem:
  - 1 września 1999 r. w odniesieniu do sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 1 września 2002 r. w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych,
  - 17 sierpnia 1999 r. w pozostałym zakresie.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
§ 12.
W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.
§ 13.
1.
Tracą moc:
1)
instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91,
2)
instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, określająca zasady współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim,
3)
decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 1991 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w przepisach o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych zachowują moc instrukcje wymienione w ust. 1 odnośnie do nauki religii w przedszkolach publicznych i w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel