Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1906)

Dz.U.19..1906
rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
(Dz.U. z dnia 8 października 2019 r.)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
§ 2.
1.
W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, pisemnie w postaci papierowej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
2.
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
§ 3.
1.
Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
2.
Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić pisemnie w postaci papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
§ 4.
1.
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2.
Karta oceny pracy zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę urodzenia;
3)
miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4)
staż pracy pedagogicznej;
5)
stopień awansu zawodowego;
6)
wykształcenie;
7)
datę dokonania ostatniej oceny pracy;
8)
stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9)
uzasadnienie oceny pracy; 
10)
datę dokonania oceny pracy;
11)
podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12)
pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3.
Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
§ 5.
1.
Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne w postaci papierowej odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
2.
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
3)
przedstawiciel rady rodziców;
4)
właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela – powołany na jego wniosek.
3.
Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
4.
Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Organ, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, na którym nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
5.
Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
6.
Zespół oceniający sporządza pisemne w postaci papierowej uzasadnienie rozstrzygnięcia.
7.
Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
8.
W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3.
§ 6.
Przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§ 7.
1.
Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:
1)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela;
2)
organ prowadzący szkołę – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela;
3)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9–11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i pkt 6 Karty Nauczyciela.
2.
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
3.
Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny doręcza dyrektorowi szkoły oryginał karty oceny pracy.
§ 8.
1.
Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel organu prowadzącego;
3)
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;
4)
nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły – powołany na jego wniosek.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
3.
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.
4.
W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
5.
Przepisy § 5 ust. 4–8 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel