Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2003 r. nr 198, poz. 1930)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.03.198.1930
2005-01-01 Dz.U.04.273.2714 § 1
2005-07-01 Dz.U.04.273.2714 § 1
2006-10-01 Dz.U.06.165.1178 § 1
2008-03-01 Dz.U.08.21.130 § 1
2009-05-01 Dz.U.09.52.431 § 1
2010-12-29 Dz.U.10.236.1564 § 1
2011-04-21 Dz.U.11.73.396 § 1
2012-01-01 Dz.U.11.73.396 § 1
rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz.U. z dnia 21 listopada 2003 r.)

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, zwanym dalej "Rejestrem", a także wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie i wzór formularza informacji o osobie oraz wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym i wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym.
§ 2.
1.
Informacji o osobach, których dane osobowe zostaty zgromadzone w Rejestrze, udziela się na:
1)
wniosek — osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej "ustawą";
2)
zapytanie — podmiotom wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy.
2.
Informacji o podmiotach zbiorowych, których dane zgromadzone zostały w Rejestrze, udziela się na:
1)
wniosek — podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
2)
zapytanie — podmiotom wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4—9 i 11 ustawy.
§ 3.
 1. § 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.04.273.2714)
1.
Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej "biurem informacyjnym", lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
 1. § 3 ust. 2 zmieniony z dniem 29 grudnia 2010 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.10.236.1564)
Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru od prokuratorów na potrzeby prowadzonych postępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach apelacyjnych i okręgowych, określonych w załączniku nr 1a do rozporządzenia.
3.
Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości tej osoby.
4.
Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
5.
Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz każdego podmiotu zbiorowego.
§ 4.
1.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza gdy ma to znaczenie dla toczącego się postępowania lub wykonania czynności przez uprawniony organ, informacje o osobach i o podmiotach zbiorowych z Rejestru mogą być udzielane uprawnionym podmiotom przez biuro informacyjne za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania.
2.
Informacja o osobie oraz o podmiocie zbiorowym z Rejestru wysyłana za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia takie same dane oraz taki sam układ, jaki posiada informacja o osobie z Rejestru oraz informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru.
§ 5.
Urządzenia służące do automatycznego przekazywania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Rejestru wyposaża się w systemy zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do tych urządzeń i przesyłanych danych oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 6.
1.
Zapytania i wnioski o udzielenie informacji z Rejestru, po wpłynięciu do biura informacyjnego, podlegają sprawdzeniu co do zgodności z wymaganiami ustalonymi w ustawie.
2.
Jeżeli zapytania lub wnioski zawierają braki, wzywa się do ich usunięcia w terminie 14 dni.
3.
Nie udziela się informacji, jeżeli zapytania lub wnioski zawierają nieusunięte braki.
§ 7.
1.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wniosek dotyczące osób polega na sporządzeniu informacji o osobie z Rejestru, zgodnie z rodzajem i zakresem danych objętych zapytaniem lub wnioskiem.
2.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wniosek dotyczące podmiotu zbiorowego polega na sporządzeniu informacji o podmiocie zbiorowym z Kartoteki Podmiotów Zbiorowych Rejestru, zgodnie z zakresem danych objętych zapytaniem lub wnioskiem.
§ 8.
1.
Po wpłynięciu zapytania lub wniosku zawarte w nich dane porównuje się z danymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie danych systemu informatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym.
2.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku albo stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi o podmiocie zbiorowym zgromadzonymi w Rejestrze a danymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia podmiotu, informacja o osobie z Rejestru lub informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.
§ 9.
Informacja o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru, przed przekazaniem podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego.
§ 10.
Określa się wzór formularza:
1)
zapytania o udzielenie informacji o osobie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)
informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 11.
1.
Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z Rejestru udziela się na formularzu, o którym mowa w § 10 pkt 2. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.
2.
Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją "NIE FIGURUJE".
3.
Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o podmiocie zbiorowym udziela się na formularzu, o którym mowa w § 10 pkt 4. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.
4.
Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją "NIE FIGURUJE".
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 60, poz. 618).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2003 r.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.
Załącznik 1 Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.04.273.2714)
 2. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 października 2006 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.06.165.1178)
 3. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 marca 2008 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.08.21.130)
 4. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 maja 2009 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.09.52.431)
 5. Załącznik 1 zmieniony z dniem 21 kwietnia 2011 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.11.73.396). Pkt 10 załącznika wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.
Załącznik 1a Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego dla prokuratorów
 1. Załącznik 1a dodany z dniem 1 stycznia 2005 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.04.273.2714). Zgodnie z § 2 rozporzadzenia zmieniającego pkt 44 załącznika nr 1a wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
 2. Załącznik 1a zmieniony z dniem 29 grudnia 2010 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.10.236.1564)
 3. Załącznik 1a zmieniony z dniem 21 kwietnia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.11.73.396)
Załącznik 2 Wzór - zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 29 grudnia 2010 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.10.236.1564)
Załącznik 3 Wzór - informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Załącznik 4 Wzór - zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 29 grudnia 2010 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.10.236.1564)
Załącznik 5 Wzór - informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel