10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Data publikacji: 27 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Od 30 stycznia do 31 marca 2017 r. warto wziąć udział w naborze wniosków w ramach działania 12.2 - Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami są placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego albo ograny prowadzące. Budżet projektu wynosi 10.000.000 zł.

Nabór rozpoczyna się 30 stycznia br.

Nabór w ramach działania 12.2 – Kształcenie ogólne z RPO woj. lubelskiego prowadzony będzie od 30 stycznia do 31 marca 2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 95%. Minimalna wartość projektu wynosi 100.000 zł, nie ma natomiast stawki maksymalnej. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

1)      Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

2)      Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu.

3)      Organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4)      Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce; wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Ważne jest także to, że beneficjent w okresie realizacji projektu powinien prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Co na temat kształcenia ogólnego na Lubelszczyźnie mówią statystyki

Lubelszczyznę w sporej części zamieszkują osoby z wykształceniem średnim lub policealnym ogólnym, tendencja ta jest najbardziej widoczna w powiecie kraśnickim, ryckim oraz puławskim[1]. W roku 2015/2016 wśród szkół ponadgimnazjalnych większość stanowiły szkoły publiczne (85%). Młodzież najchętniej jako dalszą ścieżkę kariery wybierała licea ogólnokształcące, w tym 43,5% stanowiły placówki niepubliczne.

Dane pokazują, że praktycznie we wszystkim typach szkół liczba uczniów się zmniejszyła. Ponad 1/2 absolwentów w ubiegłym roku szkolnym ukończyła licea ogólnokształcące. Odnotowano także, że w ogólnokształcących szkołach artystycznych przewagę stanowiły kobiety w około 3/4, w szkołach ogólnokształcących odsetek ten również utrzymywał się na dość wysokim poziomie 62,9%2. Widać zatem, że kształcenie ogólne jest bardzo popularne w tym regionie.

Istnieją podstawy, aby w taki system inwestować fundusze. Szczególnie gdy chodzi o rozwijanie kluczowych na dzisiejszym rynku pracy kompetencji, tj. kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej czy obsługi komputera oraz innych urządzeń.

Dodatkowe informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania można znaleźć pod poniższym adresem: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-693-12_2_ksztalcenie_ogolne.html

[1] Urząd Statystyczny w Lublinie, Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego, http://lublin.stat.gov.pl/download/gfx/lublin/pl/defaultaktualnosci/760/11/1/1/atlas_2012.pdf (24.01.2017 11:37).

Joanna Boguta Ascend Consulting

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel