JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) zatrudni Dyrektora żłobka/Opiekuna

Data publikacji: 1 września 2016 r.
Poleć znajomemu
JCC Kraków (Centrum Społeczności Żydowskiej) zatrudni Dyrektora żłobka/Opiekuna

JCC Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej) to instytucja, która prowadzi programy społeczne i edukacyjne dla społeczności żydowskiej Krakowa. Żłobek i przedszkole JCC stanowią rozwinięcie dotychczasowej działalności JCC z myślą o opiece nad dziećmi w wieku 1-3 i 3-6. Placówka organizowana jest od podstaw i przeznaczona będzie dla 20-25 dzieci. Planowane otwarcie na początku 2017 roku. Do tego czasu dyrektor będzie prowadził procedurę założenia placówki i wspierał w tym zakresie przedstawiciela organu prowadzącego. Funkcja dyrektora będzie połączona z pełnieniem funkcji nauczyciela/opiekuna.

 

Oferta pracy

Stanowisko: Dyrektor żłobka/Opiekun

Miejsce pracy: JCC Krakow, Miodowa 24

1. Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane wykształcenie pedagogiczne)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • Osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona oraz ograniczona
 • Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość aktów prawnych, dotyczących opieki nad dziećmi, przepisów prawa pracy, przepisów bhp i ppoż.
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji
 • Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność
 • Znajomość i poszanowanie kultury i wartości żydowskich
 • Odporność na stres, umiejętność łagodzenia konfliktów
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków
 • Zaawansowana znajomość j. angielskiego

3. Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i stały nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością
 • Ustalenie merytorycznego programu i nadzorowanie jego realizacji
 • Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego (elastyczny czas pracy 7.30 - 17.30)
  • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu przy konsultacji z Dyrekcją JCC Krakow
  • Organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nad dziećmi oraz pracy dla podległego personelu
  • Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji
  • Należyte planowanie, organizowanie pracy placówki, i usprawnianie jej organizacji
  • Opracowywanie rocznych planów finansowych oraz nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego planu i budżetu
  • Racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi
  • Wykonywanie czynności związanych ze stosunkami pracy podległego personelu
  • Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucyjnymi
  • Ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności podległych pracowników
  • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
  • Pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka
  • Prowadzenie współpracy z rodzicami
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń od rodziców/opiekunów prawnych

4. Wynagrodzenie:

Umowa o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie wraz z premiami okresowymi

CV w języku angielskim wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres [email protected]

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel