MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych (AKTUALIZACJA)

Data publikacji: 9 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych (AKTUALIZACJA)

Przynajmniej do 29 listopada potrwa zawieszenie zajęć we wszystkich klasach szkół podstawowych. Zawieszenie obejmuje także uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchaczy i uczestników form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego. Zmiany wchodzą w życie 9 listopada 2020 r.

Edukacja wczesnoszkolna także zdalnie

Od 9 listopada do 29 listopada przewidziano ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania:

 • szkół podstawowych (także w zakresie klas I-III),
 • szkół ponadpodstawowych;
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Które placówki będą funkcjonować stacjonarnie

Nadal nie zawieszono stacjonarnej działalności:

 • przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 • szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
Tak jak dotychczas dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą sami decydować o trybie nauczania. Nie muszą w związku z tym w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji i zasięgać opinii organów szkoły, organu prowadzącego, kuratora oświaty czy sanepidu.

Co ciekawe, mimo zawieszenia zajęć możliwe będzie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Dyrektor będzie bowiem mógł udostępnić pomieszczenia celem ich przeprowadzenia.

Rozwiązania dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Jak wyżej wskazano, zawieszenie objęło także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Mimo tego prowadzone w tych ośrodkach:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mogą być zrealizowane stacjonarnie, w bezpośrednim kontakcie dziecka z prowadzącym zajęcia.

Organizacja zajęć stacjonarnych będzie możliwa tylko za zgodą rodzica i dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i WWR realizowanych w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia stacjonarne dla ucznia z orzeczeniem

Dla tego typu zajęć (i nie tylko) realizowanych w szkołach ogólnodostępnych przewidziano odrębne rozwiązanie. Otóż dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć zdalnych, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor musi:

 • zorganizować zajęcia w szkole lub
 • umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Przeczytaj także: Kształcenie stacjonarne dla ucznia z orzeczeniem

Internaty funkcjonują stacjonarnie

Szkoły będą musiały zapewnić stacjonarne funkcjonowanie internatów. W praktyce jednak w zdecydowanej większości można się spodziewać, że internaty te pozostaną puste a wychowawcy znajdą się w przestoju.

Konsultacje przed egzaminami

Tak jak w poprzednim roku szkolnym, przewidziane zostały konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Zajęcia te będą mogły być przeprowadzone jedynie dla uczniów:

 • klasy VIII szkoły podstawowej,
 • klasy III liceum ogólnokształcącego,
 • klasy IV technikum.

Co z kształceniem zawodowym

Zdalne nauczanie będzie tak jak do tej pory stosowane także w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Przy czym w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych będą prowadzone zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość zdalnej realizacji wybranych efektów kształcenia.

Dodatkowo niektóre zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone stacjonarnie dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Możliwe będzie także przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie bądź egzamin zawodowy. Pozostałe zajęcia praktyczne powinny być uzupełnione w późniejszym terminie. Zajęcia te będą mogły być przeprowadzone w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, w wybrane dni tygodnia.

Tak jak do tej pory praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie zawieszenia będą realizowane zdalnie, a mianowicie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Ewentualnie będą mogły zostać zlaiczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Jak zapowiada MEN, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.
Źródło:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel