Nowa specustawa w sprawie koronawirusa – co oznacza dla dyrektora

Data publikacji: 10 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Nowa specustawa w sprawie koronawirusa – co oznacza dla dyrektora

Coraz większa liczba stwierdzonych zachorowań na wirusa COVID-19 poskutkowała wprowadzeniem nowej ustawy kryzysowej. Sprawdzamy, co nowe przepisy oznaczają dla szkół i placówek oświaty.

Ustawa przewiduje specjalne rozwiązania, które mają służyć zapobieganiu i zwalczaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. W pewnym zakresie ustawa ma istotne znaczenie także dla szkół i placówek oświatowych

Minister Edukacji może zawiesić zajęcia we wszystkich szkołach

Specustawa wyposaża Ministra Edukacji Narodowej w daleko idące kompetencje. Otóż w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży (uwzględniając stopień zagrożenia wirusem) minister może:

 • ograniczyć,
 • czasowo zawiesić

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części.

W skrajnych przypadkach może więc dojść do wstrzymania funkcjonowania całego systemu oświaty. Co więcej, wydanie takiego rozporządzenia obliguje do zamknięcia szkół bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności przez dyrektora tj. zawieszania zajęć na ogólnych zasadach.

Minister może też ingerować w przepisy prawa oświatowego

MEN może także wyłączyć stosowanie zmodyfikować niektóre przepisów prawa oświatowego np. w zakresie:

 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
 • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • przeprowadzania egzaminów,
 • organizacji roku szkolnego,
 • organizacji pracy tych jednostek.
Można sobie wyobrazić np. zmianę terminu zakończenia roku szkolnego, a także wprowadzenie modyfikacji w zakresie rekrutacji, klasyfikacji czy planowania arkuszy organizacyjnych.

Dyrektor musi być gotowy na wykonanie polecenia wojewody

Dyrektor szkoły samorządowej jako kierownik jednostki organizacyjnej musi też liczyć się z tym, że na szkołę mogą zostać nałożone dodatkowe obowiązki związane ze zwalczaniem koronawirusa. Polecenie w tym zakresie może wydać wojewoda i co istotne, podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Wskazane polecenia mogą zostać wydane:
 • na piśmie,
 • ustnie,
 • telefonicznie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • za pomocą innych środków łączności.
Analogiczne polecenia w odniesieniu do szkół i placówek innych niż samorządowe może natomiast wydawać premier.

Dyrektor musi wykonać polecenia inspekcji sanitarnej

Pewne uprawnienia względem szkoły zyskuje również inspektor sanitarny. Mianowicie GIS lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą w drodze decyzji nałożyć na szkołę obowiązek:

 • podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać informacji w tym zakresie,
 • współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy.

Może też formułować zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań. Decyzję lub zalecenie wydaje się w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia. Podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nakazuje zamknięcie szkoły, a dyrektor musi natychmiastowo wykonać jego decyzję.

Skorzystaj z e-szkolenia BHP w oświacie - przepisy i praktyka stosowania- Kliknij tutaj
 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - art. 11, art. 17, art. 28.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel