Opieka stomatologiczna nad uczniami – o jakich formalnościach trzeba pamiętać

Data publikacji: 25 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Opieka stomatologiczna nad uczniami – o jakich formalnościach trzeba pamiętać

Dnia 12 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jednym z jej celów jest zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej. Realizacja tego celu może przebiegać zarówno poprzez zatrudnienie stomatologa w szkole, jak i nawiązywanie współpracy z prywatnymi gabinetami. Sprawdź, jakie szanse dla lekarzy dentystów wynikają z nowych przepisów oraz jakie wątpliwości budzi w praktyce ich stosowanie.

Zgodnie z art. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (dalej: o.z.u.) opieka ta  jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole ma sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, natomiast opieka stomatologiczna nad uczniami to zadanie lekarza dentysty.

Przywołany powyżej zapis „realizowana w szkole” możemy interpretować rozszerzająco. Otóż w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole organ prowadzący szkołę powinien zawrzeć stosowne porozumienie z podmiotem:

  • wykonującym działalność leczniczą oraz jednocześnie
  • udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, które są finansowane ze środków publicznych.

Takie porozumienie ma określać sposób organizacji udzielania świadczeń. W praktyce oznacza to umożliwienie wykonywania opieki stomatologicznej poza terenem szkoły.

Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (w tym udzielanych w dentobusie), musimy na realizację danego świadczenia uzyskać pisemną zgodę ich rodziców (albo – jak wskazano w o.z.u. – pełnoletnich uczniów). Artykuł 7 ust. 4 o.z.u. stanowi ponadto, że zgoda ta powinna być wyrażona po uprzednim przedstawieniu rodzicom lub pełnoletnim uczniom informacji o stanie zdrowia. Cho dzi tu o informację, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.), obejmującą m.in. proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze.

Sprawdź, jak wygląda wzór takiego porozumienia oraz wymaganej zgody na rodziców na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel