Placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę okien lub drzwi

Data publikacji: 15 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
Placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę okien lub drzwi

Od 22 stycznia br. szkoły i przedszkola mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Każdy podmiot spełniający określone kryteria może skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych m.in. na wymianę okien czy modernizację źródeł ciepła.

Konkurs: Wspieranie efektywności energetycznej przeznaczony jest m.in. dla placówek oświatowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program operacyjny realizowany w Polsce. Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro. Natomiast kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach wyniesienie 200 mln zł.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

Co jest dofinansowane?

Kto może przystąpić do konkursu

Termin składania wniosków

Dodatkowe informacje

Działania 1.3

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałania 1.3.1

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Wspierane będą projekty polegające na:

  • ociepleniu przegród budynku,
  • wymianie okien lub drzwi,
  • wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji,
w wyniku których zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

państwowe jednostki budżetowe, w tym m.in.: szkoły, zakłady karne, domy dziecka,

szkoły wyższe

od 22 stycznia do 29 kwietnia 2016 r.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowe punkty mogą być przyznane np. za zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 60%.

Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r.

Czas oceny wniosków wynosi 120 dni. Nie wlicza się do niego czasu na udzielanie przez Wnioskodawcę wyjaśnień, a także uzupełniania lub poprawy dokumentacji. Wnioski należy składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie do Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny na stronie: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Ważny udział środków własnych

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu to 85%z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest przedłożenie oświadczenia o zapewnieniu udziału własnego.  W wyniku oceny wniosku lub na etapie negocjacji szczegółowych zapisów przyszłej umowy o dofinansowanie, możliwe jest nałożenie na wnioskodawcę dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia w określonym czasie.

Wszelkie informacje dotyczące tego, jak skorzystać z programu, a także niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/  
  • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.).
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.
Bernadeta Biniek

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel