Rodzice o prawie oświatowym

Data publikacji: 18 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

17 maja 2012 r. w siedzibie MEN odbyło się drugie spotkanie Forum Rodziców. Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były przepisy prawa oświatowego dotyczące działalności rodziców w szkole, a także założenia do projektu systemowego poświęconego wzmocnieniu roli rodziców w edukacji.

17 maja 2012 r. w siedzibie MEN odbyło się drugie spotkanie Forum Rodziców. Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były przepisy prawa oświatowego dotyczące działalności rodziców w szkole, a także założenia do projektu systemowego poświęconego wzmocnieniu roli rodziców w edukacji.

9 propozycji i celów przyszłego projektu systemowego

1. System szkolenia rad rodziców:

 • Przeszkolenie trenerów w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziców w szkole, metod aktywizacji rodziców i forów rodziców, inicjowania wymiany doświadczeń między radami.
 • Inicjowanie powstawania i rozwoju forów rodziców na poziomie lokalnym, dzięki wsparciu trenerów, wykorzystaniu materiałów pomocniczych.
 • Inicjowanie form wymiany doświadczeń - konferencje, seminaria.
 • Przygotowanie materiałów pomocniczych obejmujących materiały szkoleniowe dla trenerów, dla rad rodziców itp.
2. System wzmacniający rolę rodziców w szkole:
 • Badania potrzeb rodziców i nauczycieli - modelowanie efektywnych form współpracy opartych na celach.
 • Wypracowanie standardów dotyczących partycypacji rodziców w życiu szkoły, w tym nowe prawo.
 • Przeszkolenie środowiskowych liderów zmian - nauczyciele, rodzice, działacze lokalni, samorządowcy.
 • Stworzenie wzorcowych szkół w każdym województwie np. ”szkoła samorządna”, które będą koordynować i upowszechniać program na swoim terenie poprzez swoich przeszkolonych trenerów.
3. Przykładowe działania w projekcie:
 • Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci.
 • Rajdy samochodowe.
 • Turniej piłkarski.
 • Szkolenia dla rodziców typu: Szkoła dla rodziców i wychowawców.
 • Redagowanie Gazety Zaangażowanych Rodziców.

4. Wsparcie rodziców w procesie edukacji i wychowania dziecka:

 • szkolenia w zakresie praw przysługujących dzieciom i rodzicom, a także metod wychowawczych, w tym z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • stworzenie forum konsultacyjnego dla aktywnych członków Rad Rodziców, też do prezentacji dobrych praktyk,
 • opracowanie materiałów informacyjnych dla członków RR,
 • opracowanie kompleksowego programu rządowego, w tym systemu wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, zainicjowanie kampanii informacyjnych o tematyce integracyjnej skierowanych do rodziców i nauczycieli szkół masowych,
 • przygotowanie przez MEN albo przez organizacje posiadające doświadczenie na zlecenie MEN materiałów informacyjnych itp.
5. Czynne włączenie rodziców w „życie szkoły” - rola, kompetencje, integracja, konsultacje, standardy, prawo

1. Cele projektu:

 • podniesienie wiedzy i świadomości rodziców o ich prawach i obowiązkach,
 • wzmocnienie rodziców i nauczycieli w umiejętności komunikacji, zapobieganiu konfliktom, budowaniu wzajemnego zaufania w kontaktach z rodzicami.
2.  Proponowane działania:
 • obligatoryjne szkolenie dla rodziców 6- latków (pilotaż);
 • przed każdym etapem edukacji spotkanie szkoleniowe dla rodziców;
 • wspieranie działalności konsultantów społecznych (NGO) działające w obszarze współpracy rodzice i szkoła;
 • organizacja szkoleń dla rodziców, dzielenie się dobrymi praktykami, organizacja ogólnopolskich konferencji dla przedstawicieli organizacji rodzicielskich.

6. Pilotaż modelu, w którym przedstawiciele edukacyjnych władz samorządowych, nauczyciele i rodzice z danej placówki edukacyjnej PARTYCYPACYJNIE wypracowują program pracy szkoły/klasy poczynając od diagnozy potrzeb uczniów, poprzez uwspólnioną wizję absolwenta przedszkola/szkoły. Ważnym elementem takiego modelu powinny być konsultacje wszystkich etapów pracy z uczniami.

7. Otwarty konkurs ofert na punkty konsultacyjne

 • Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego z zagwarantowaniem na ten cel środków finansowych (w wysokości ok. 120.000 zł. rocznie), zabezpieczających jego funkcjonowanie w okresie co najmniej dwóch lat.
 • Zadaniem Punktu byłoby przede wszystkim służenie radom rodziców:
  - pomocą przy opracowywaniu wszelkich dokumentów związanych z ich działalnością,
  - pełnym serwisem porad w zakresie regulacji ustawowych dotyczących praw i obowiązków rodziców i rad rodziców na terenie szkoły,
  - pomocą w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy różnymi organami szkoły i instytucjami zewnętrznymi.
8. Zmniejszenie barier występujących w edukacji małych dzieci
 • Podniesienie poziomu kreatywnego prowadzenia zajęć dla przedszkolaków wśród nauczycieli + TIK.
 • Poprawa jakości współpracy między nauczycielami i rodzicami.
 • Podniesienie kompetencji rodziców uczestniczących w projekcie.
 • Podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (matematyka)
 • Metody realizacji: program interdyscyplinarny, spotkania metodyczne z nauczycielami, kongres, konkurs dla nauczycieli, konsultacje naukowe, konferencja itp.
9. Podnoszenie wiedzy i kompetencji rodziców szkolnych
 • Stworzenie warunków rozwoju kompetencji rodziców poza szkołą i nie tylko dla ich formalnej reprezentacji - rad rodziców.
 • Wielotorowe wzmocnienie 6 obszarów uczestnictwa rodzica w życiu szkoły (rodzicielstwo, komunikacja, wolontariat, edukacja domowa, współudział w zarządzaniu szkołą, współpraca ze środowiskiem lokalnym).
10 propozycji zmian w prawie oświatowym

 1. Doprecyzowanie i rozszerzenie przepisów dotyczących Rad Rodziców i Rad Szkoły w ustawie o systemie oświaty w tym m.in. wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zapisów umożliwiających radzie rodziców, mimo nieposiadania przez nią osobowości prawnej, dokonywania szeregu czynności prawnych niezbędnych do skutecznego działania na rzecz szkoły i polskiego systemu oświaty;
 2. Wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty rozszerzonej kadencyjności rady rodziców (2-3 lata)
 3. Zwiększenie liczby przedstawicieli rodziców w konkursach na dyrektora szkoły.
 4. Wprowadzenie zmian w systemie nadzoru pedagogicznego dotyczących oceny pracy szkoły w obszarze współpracy z rodzicami - niezbędne jest zapisanie tego obszaru jako jeden z priorytetów.
 5. Wprowadzenie w ustawie o systemie oświaty zapisów umożliwiających kuratorom oświaty, jednostkom samorządu terytorialnego i Radzie Ministrów tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców w zakresie ich praw i obowiązków na terenie szkoły, przy wykorzystaniu na ten cel środków publicznych
 6. Włączenie do programów kształcenia podyplomowego kadr oświatowych zagadnień funkcjonowania rad rodziców oraz aktywizowania rodziców.
 7. Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zapisów umożliwiających publicznym ośrodkom doskonalenia nauczycieli: prowadzenie, finansowanych ze środków budżetowych, programów i szkoleń skierowanych do rodziców i rad rodziców
 8. Wprowadzenie tematyki dotyczącej niepełnosprawności, integracji i praw człowieka do programów kształcenia nauczycieli oraz opracowanie rządowego programu wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
 9. Powstanie miejsc, gdzie rodzice mieliby możliwość poszerzania wiedzy ogólnej: pedagogicznej i psychologicznej w obszarze wychowania - pozaszkolna forma edukacji rodziców - „Kawiarenka dla rodziców”
 10. Działania na rzecz rodziców = działania na rzecz dzieci - umożliwienie udziału w projektach nie tylko nauczycielom i uczniom, ale też rodzicom.
Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu

 1. Wzrost kompetencji rodziców/rad rodziców oraz uczniów/samorządów uczniowskich w zakresie wzajemnej współpracy - wyraźne zmiany w atmosferze i klimacie organizacyjnym szkoły;
 2. Wzrost wiedzy uczestników projektu w zakresie ich praw i obowiązków w szkole, a także wzrost znajomości dobrych praktyk (inspiracja do działań);
 3. Wypracowane praktyczne i prawne rekomendacje dotyczące działalności rad rodziców i samorządów uczniowskich - poradniki oraz serwisy internetowe.
Źródło informacji
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel