RPD: Uczeń może skończyć szkołę przed 18. rokiem życia - co wtedy?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Przepisy nakładają obowiązek nauki do 18. roku życia. Po objęciu obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich i umożliwienie rozpoczęcia nauki w szkole 5-latkom może dojść do sytuacji, w której będą one kończyły naukę w szkole ponadgimnazjalnej przed osiągnięciem pełnoletniości. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka.

Obowiązek szkolny vs. obowiązek nauki

Każdy ma prawo do nauki u nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa, jak stanowi art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analogiczny zapis został wprowadzony do art. 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Ponadto uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej (art. 16 ust. 5a i ust. 5c UoSO).

Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat (art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 UoSO).

W świetle powyższych przepisów może powstać sytuacja, w której uczeń zakończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej przed ukończeniem 17. roku życia, a nie będzie chciał kontynuować nauki w szkole wyższej. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, prosząc Minister Edukacji Narodowej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Źródło:

  • wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2014 r. (ZEW/500/22-1/2014/MP).

  • Opracowanie: Anna Trochimiuk

    Sprawdź inne nasze serwisy

    Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

    wiper-pixel